Pravda o Predsedovi SLK

Dosiahol to, čo ešte nik pred ním.


Pán Predseda SLK Ján Kováč dosiahol to, čo ešte nik pred ním.  Vedome spôsobil škodu SLK vo výške 2500€ a to vedomým nedodržaním nariadení Okresného súdu Spišská Nová Ves vo veci Mgr. Dušan P. vs SLK. Poukazujem, že týmto jeho hrubým nedodržaním nariadení Okresného súdu Spišská Nová Ves  nenávratne poškodil dobré meno SLK a spôsobil mu škodu.

Na základe Uznesení Okresného súdu mal predseda SLK uloženú jednoznačnu povinnosť a bol riadne upozornený, že ak predmetnú povinnosť nedodrží, tak SLK dostane za nedodržanie predmetnej uloženej povinnosti poriadkovu pokutu. Dokonca ani po udelení a zaplatení prvej 500€ poriadkovej pokuty Predseda SLK nerešpektoval nariadenie súdu a následne bola SLK za opakované nedodržanie predmetnej povinnosti uložená 2000€ poriadkova pokuta, ktorú v stanovenej lehote dobrovolne neuhradil a Okresný súd Spišská Nová Ves postúpil predmetnú pokutu na nútené vymáhanie. Týmto svojím svojvoľním konaním nenávratne poškodil dobré meno SLK, ktore je vďaka nemu označované ako neplatič, od ktorého sa musí plnenie vymáhať donucovacou cestou.

Uznesenie sp. zn. 1S/2/2014-241 zo dna 16. 05. 2017 - Okresny sud Spisska Nova Ves - o udelení 500€ poriadkovej pokuty SLK.

Uznesenie sp. zn. 1S/2/2014-281 zo dna 04. 09. 2017 - Okresny sud Spisska Nova Ves - o udelení 2000€ poriadkovej pokuty SLK.

 
 

Prečo Predseda SLK sfalšoval rozhodnutie SLK o vylúčení Mgr. Dušana P.?

Podľa priloženého Uznesenia SLK zo dňa 21.09.2013 som bol vylúčený Členskou schôdzou SLK na zasadnutí v Mošovciach dňa  21.09.2013 avšak toto je v hrubom rozpore so skutočnosťou, nakoľko Členská schôdza SLK o mojom vylúčení nerokovala a ani nehlasovala, tak ako dokazuje Zápisnica z predmetnej Členskej schôdzy SLK, ktorá je súčasťou viacerých súdnych spisov. Prečo Predseda SLK sfalšoval rozhodnutie SLK o vylúčení Mgr. Dušana P.? Kedy bolo predmetné uznesenie vyhotovené? 21.09.2013? Prečo ho Predseda SLK pre do mňou zatajoval a poslal mi ho až 09.02.2018? Tak ako dokazuje predmetná obákla = skoro 5 rokov po tom, čo ho vydal. Prečo vo svojích vyjadreniach adresovaných súdu klamal, že SLK nevydáva Rozhodnutia / Uznesenia, keď podľa priloženého Uznesenia tak urobil ešte dňa 21.09.2013? 

Viď bod 3 zo Zápisnice Členskej schôdzy SLK zo dňa 04.06.2016 konanej v Hotel Lesák, Tajov. V roku 2016 na Členskej schôdzy SLK Predseda SLK tvrdil, že som bol vylpčený v roku 2014 a to a to z dôvodu cit.: "Predseda SLK konštatoval, že od roku 2013 sa pán Dušan P. klubových akcií a stretnutí osobne nezúčasťňuje, hrubo porušil chovateľský poriadok nielen SLK ale aj SKJ a UKK tým, že nakrýval nechovnú suku, opakovane nakrýval suku bez povolenia a predával štenatá bez kontroly vrhu s fiktívnym rodokmeňom. V závere tejto časti správy predseda SLK zdôraznil, že na návrh výbboru SLK bol pán Dušan P. členskou schôdzou SLK v máji 2014 právoplatne vylúčený z SLK, čo on naďalej odmieta akceptovať."

Prečo zase klamal? Prečo si odporuje vo svojích vlastných vyjadreniach? V uznesení o vylúčení tvrdí, že ma vylúčili 21.09.2013 a na Členskej schôdzy SLK zo dňa 04.06.2016 konanej v Hotel Lesák, Tajov zase tvrdil, že ma vylúčili v máji 2014. Ani sám nevie, kedy ma vlastne vylúčili a vlastne ani za čo? Prečo klamal, že ma vylúčili za hrube porušenie chovateľského poriadoku nielen SLK ale aj SKJ a UKK tým, že som mal nakrývať nechovnú suku, opakovane nakrývať suku bez povolenia a predávať štenatá bez kontroly vrhu s fiktívnym rodokmeňom? 

Prečo Predseda SLK o mne klame, že párenie v mojej ChS Crizly - Vrh "A" nebolo povolené?

Doložené pripúštacie povolenie dokazuje, že párenie v mojej ChS - Vrh "A" bolo riadne povolené. Z pripúšacieho povolenia je jednoznačné, že predmetné párenie bolo riadne povolené poradkyňou chovu Ing. Katarínou Pálfyovou a to 25.03.2012 a ku páreniu došlo až 26.03.2012.


V súvislosti s Vrhom "A" v ChS Crizly poukazujem, že predmetné pripúštacie povolenie dokazuje v sekcii ZÁZNAM O KONTROLE VRHU, že  kontrolu vrhu vykonala pani Gazdíková - Hospodárka SLK, ktorá v predmetnej úradnej listine jednoznačne potvrdila dobrú kondíciu predmetných šteniat, cit.:

"Vrh 11 šteniat z toho 2 suky a 9 psov, šteniatka v dobrej kondícii, váhy šteniat zodpovedajú veku, sú bez viditeľných exteriérových a viditeľných vád. Šteňatá zodpovedajú štandardu plemena.

Kontrolu vrhu vykonal : člen výboru Ľudmila Gazdíková

V Blatnej na Ostrove dňa 19. 06. 2012   meno a podpis Gazdíková"

Prečo za svoje konanie Predseda SLK nenesie zodpovednosť?

Poukazujem na rozdielne zaobchádzanie, keď p.  Kováč  sfalšoval rozhodnutie o vylúčení Mgr. Dušana P., oklamal Členskú schôdzu, že súd je  právoplatne skončený, spôsobil SLK škodu 2500€ s príslušenstvom a to nedodržaním právoplatného nariadenia sudu, poškodil spolu s tajomníkom dobré meno SLK tým, že riadne a včas nezaplatili pokutu uloženú  Okresným súdom Spišská Nová Ves, a táto je vymáhaná nútenou exekúciou - odborná zodpovednosť štatutárnych zástupcov za svoje konanie. Za svoje konanie do dnešného dňa nenesie žiadnu zodpovednosť dokonca ani neuhradil SLK škodu, ktorú spôsobil. Túto škodu dokonca pred členmi SLK zamlčiava.

Mohlo by Vás zaujímať: