Chovateľský a zápisný poriadok Slovenského Leonberger Klubu

Vývoj s komentárom a pripomienkami 

Chovateľský a zápisný poriadok Slovenského Leonberger Klubu je základná smernica SLK upravujúca najdôležitejšie otázky chovu. Za posledné roky sa ňou určili a zmenili mnohé podmienky chovu, preto som sa rozhodol sledovať jej vývoj.

The last update / Aktualizované: 

20. 1. 2018
Autor: Mgr. Milan Pleško

01. 01. 2018

Aktuálny VS NOVÝ

Chovateľský a zápisný poriadok Slovenského Leonberger Klubu

 Všeobecné ustanovenia 

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ

Chov

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ

Chovní jedinci

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD DOTERAZ NEEXISTOVAL:Podmienky pre zaradenie do chovu:

- genetické vyšetrenie na LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov),

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD DOTERAZ NEEXISTOVAL: Genetické vyšetrenie jedincov zaradených do chovu na LPN 1 a LPN 2 je povinné. Jedince s LPN 1 - D/N sa môžu páriť len s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LPN – N/N. Jedince s LPN 2 – D/N, D/D a LPN 1 – D/D sú vyradené z chovu.
Majiteľ každého už do chovu zaradeného jedinca je povinný do 1.1.2018 vykonať stanovenie profilu DNA svojho psa/suky. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom na pozastavenie alebo odobratie chovnosti.


NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD DOTERAZ NEEXISTOVAL: Genetické vyšetrenie jedinca na LEMP je povinné. Nepredloženie výsledku genetického testu na LEMP je od 1.2.2018 dôvodom na nezaradenie jedinca do chovu. Majiteľ každého už do chovu zaradeného jedinca je povinný do 1.3.2018 vykonať genetické vyšetrenie na LEMP svojho psa/suky. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom na pozastavenie alebo odobratie chovnosti. Jedince s LEMP - D/N (prenášač) sa môžu páriť iba s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LEMP - N/N (normálny). Jedince s LEMP - D/D (postihnutý) sú vyradené z chovu.

Krycí list

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ, MENÍ SA IBA JEHO NÁZOV
Krycí list (pripúšťacie povolenie)

Krytie

PÔVODNÉ ZNENIE: Pri žiadosti o vydanie krycieho listu na zahraničného psa je majiteľ chovnej suky povinný spolu so žiadosťou predložiť kópiu preukazu pôvodu tohto psa, doklad o uchovnení tohto psa v príslušnom štáte a jeho vyšetrenie DBK a LPN.

NOVÉ ZMENIE: Pri žiadosti o vydanie krycieho listu na zahraničného psa je majiteľ chovnej suky povinný spolu so žiadosťou predložiť kópiu preukazu pôvodu tohto psa, doklad o uchovnení tohto psa v príslušnom štáte, jeho vyšetrenie DBK a od 1.1.2018 jeho profil DNA. 

Vrh

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD DOTERAZ NEEXISTOVAL: Chovateľ vrhu, kde sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu je povinný od 1. 2. 2018 vykonať vyšetrenie na profil DNA u dvoch náhodne vybraných šteniat. Až po overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú narodeným šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode. V tomto prípade budú náklady na vyšetrenie chovateľovi preplatené z prostriedkov SLK. Ak sa parentita nepotvrdí, vyšetrenie profilu DNA je na náklady chovateľa a voči chovateľovi sa v súlade s Disciplinárnou smernicou SLK začne disciplinárne konanie.

Čipovanie

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ

Poradca chovu

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD DOTERAZ NEEXISTOVAL: Chovateľ je taktiež povinný umožniť poradcovi chovu kedykoľvek vykonať kontrolu chovateľského prostredia, v ktorom sú chovné jedince umiestnené a chované.

PÔVODNÉ ZNENIE: Povinnosti poradcu chovu:

- vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk,

- vydáva pripúšťacie povolenia,

- vykonáva kontroly vrhov,

- predkladá výboru klubu návrhy na obnovenie chovnosti psov,

- navrhuje vylúčenie jedincov z chovu,

- vedie dokumentáciu chovu psov, krycie listy, ktoré sú majetkom klubu.

NOVÉ ZMENIE: Povinnosti poradcu chovu:
- riadi a vyhodnocuje chov,
- predkladá výboru klubu návrhy a opatrenia na zlepšenie chovu,
- vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk,
- vystavuje krycie listy,
- vykonáva kontroly vrhov,
- vykonáva kontroly chovateľského prostredia,
- predkladá výboru klubu návrhy na pozastavenie a obnovenie chovnosti,
- navrhuje vylúčenie chovných jedincov z chovu,
- vedie dokumentáciu chovu psov, krycie listy, ktoré sú majetkom klubu.

Plemenná kniha

PÔVODNÉ ZNENIE: Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom podľa abecedného poradia bez ohľadu na to či sú vrhy od viacerých súk. 
NOVÉ ZMENIE: Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom.


Chovateľská stanica

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ

Preukaz o pôvode psa

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ

Záverečné ustanovenie 

PÔVODNÉ ZNENIE: Tento chovateľský a zápisný poriadok bol schválený na výročnej členskej schôdzi SLK dňa 16.5.2015 a týmto dňom nadobúda platnosť. Právo zmeniť jeho znenie v ktorejkoľvek časti má jedine členská schôdza SLK.
NOVÉ ZMENIE: Tento Chovateľský a zápisný poriadok bol schválený na výročnej členskej schôdzi SLK dňa 16.5.2015 a doplnený bol na členskej schôdzi SLK dňa 27.1.2018. Týmto dňom nadobúda účinnosť a platnosť. Právo zmeniť jeho znenie v ktorejkoľvek časti má jedine členská schôdza SLK.

Návrh na zmenu: "Chovateľský a zápisný poriadok SLK" k Členskej Schôdzy 27.01.2018

Aktuálne znenie: "Chovateľský a zápisný poriadok SLK" platné do Členskej Schôdzy 27.01.2018