top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

POZOR! Poradkyňa chovu Slovenského Leonberger Klubu sfalšovala bonitačnú kartu ASTA spod Rozsutca

Updated: Sep 25, 2020

Prečo poradkyňa chovu oklamala Prezídium ÚKK? Prečo sfalšovala bonitačnú kartu bezbrannej suky? Prečo ÚKK vo veci nezabezpečila nápravu?


Dňa 19.04.2019 Prezident ÚKK Jozef Šuster vydal usmernenie pre SLK cit.:

“Členka výboru Slovenského leonberger klubu Ing. Katarína Pálfyová svojvoľne pozmenila bonitačnú kartu a táto skutočnosť  sa nemôže považovať za vnútornú záležitosť klubu a to z toho dôvodu, že išlo o pozmenenie hodnotenia výsledku delegovaným rozhodcom SKJ. Z toho dôvodu Prezídium ÚKK za prítomnosti členov dozornej rady  a  dotknutého rozhodcu Ing. Jaroslava Matyáša vypočulo Ing. K. Palfyovú, ktorá sa k vyššie uvedenému činu priznala. Prezídium ÚKK kladne hodnotí prístup K. Pálfyovej, ktorá sa vzdala funkcie poradkyne chovu a výbor SLK jej rozhodnutie podporil pozastavením výkonu funkcie. Vzhľadom na to, že k porušeniu prišlo počas výkonu funkcie v SLK, Prezídium ÚKK odporúča výboru, prípadne členskej schôdzi SLK aby disciplinárne riešilo pochybenie Ing. K. Pálfyovej vo svojej kompetencii a pri prípadnom udelení trestu sa vychádzalo na strane jednej zo závažnosti pochybenia, ktoré dúfame, že Ing. K. Pálfyová nebude nijakým spôsobom spochybňovať, ale na strane druhej sme presvedčení, že trest za toto pochybenie, nebude pre Ing. Pálfyovú likvidačného charakteru a budú zobraté do úvahy i tie kladné skutočnosti, ktoré pre plemeno doposiaľ vykonala. 

V súvislosti s touto časťou sťažnosti prezídium ÚKK žiada SLK o vystavenie novej bonitačnej karty na jedinca, kde došlo k pochybeniu zo strany člena výboru a následného zaslania rodine Pleškovcom.”

     Z dôvodu, že Výbor SLK predmetné usmernenie v plnom rozsahu odignoroval a vôbec ho nerešpektoval, verejne žiadam, aby Prezídium ÚKK vo veci zasiahlo a vynútilo splnenie predmetného usmernenia.


    Je nesporné, že SLK odmietlo rešpektovať usmernenie v časti novej bonitačnej karty na jedinca, kde došlo k pochybeniu zo strany člena výboru a následného zaslania rodine Pleškovcom. Do dnešného dňa predmetná sfalšovaná bonitačná karta nebola opravená a ani nebola vystavená nová tak, ako ÚKK nariadilo SLK. Výbor SLK sa vo veci mediácie a rešpektovania usmernenia ÚKK vyjadril, že ich to nezaujíma a že predmetnú sfalšovanú bonitačnú kartu neopravia.


     Taktiež je nejasné, že by Výbor SLK  disciplinárne riešil pochybenie Ing. K. Pálfyovej vo svojej kompetencii a pri prípadnom udelení trestu sa vychádzalo  zo závažnosti pochybenia, opätovne sme žiadali o oznámenie výsledku predmetného disciplinárneho konania, avšak toto Výbor SLK pred nami zatajuje, taktiež predmetné pochybenie poradkyne chovu Ing. Kataríny Pálfyovej, následné disciplinárne konanie a aj udelené disciplinárne potrestanie je pred členmi SLK zatajované.  Pravdepodobne ani žiadne udelené nebolo.


    Aj keď Ing. K. Palfyová sa k vyššie uvedenému činu pred člernmi Prezídia ÚKK dňa  02. 03. 2019 v Banskej Bystrici priznala a tvrdila, že sa vzdá funkcie poradkyne chovu, svoj sľub nedodržala, a tým oklamala Prezídium ÚKK. Výbor SLK jej protiprávny čin podporil tým, že predmetnú skutočnosť pred členmi SLK zatajil a dokonca i pri voľbe do čestnej funkcie člena Výboru SLK. Naopak Výbor SLK hrubo osočoval členov našej rodiny a to najmä tvrdeniami o tom, že môj syn Dušan Pleško spôsobil škodu SLK vo výške 2 500 eur,  že môj syn Dušan P. bol z SLK právoplatne vylúčený, pričom predmetné Výbor SLK tvrdil, aj keď mu bolo dobre známe, že tieto tvrdenia sú lživé. Skutočnosť, že konaním Výboru SLK bolo zatajené predmetné konanie poradkyne chovu Ing. Kataríny Pálfyovej, mala za následok znevažovanie našej rodiny a následné zvolenie nečestnej osoby Ing. Kataríny Pálfyovej do čestnej funkcie SLK, Tu Výbor SLK porušil základné princípy stanov. Ide o závažné pochybenie Výboru SLK, nakoľko Výbor SLK bol povinný oboznámiť členov, že Pálfyová úmyselne zneužila svoju funkciu na nečestné konanie a táto skutočnosť bola pred všetkými členmi SLK zatajená pri riadnej voľbe nového výboru konanej z dôvodu ukončenia volebného obdobia.


Otec poradkyně chovu SLK je bývaly vysoký funkcionár SKJ


To, že poradkyňa chovu nenesie za sfalšovanie bonitačnej karty zodpovednosť je na Slovensku normále, kedže otec pani poradkyne chovu SLK je vysoký predstaviteľ SKJ a dokonca sa ho bojí aj sám Prezident ÚKK, keď potom čo ÚKK odhalila, že dcérka ich kamaráta sfalšovala údaje na bonitačnej karte, prvá jeho reakcia bola, že mu pán otecko za to vynadá. Prečo sa ho Prezident ÚKK bojí?

110 views0 comments
bottom of page