top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Násilie a vyhrážanie v Slovenskom Leonberger Klube. Prečo ÚKK nezakročí?

Násilie ako poďakovanie za uspešnú reprezentáciu Slovenských Leonbergrov a Slovenskej kynológie.


      Prezídium a aj sám Prezident ÚKK veľmi dobre vedia o násilí v SLK a o napadnutí môjho brata Milana Tajomníkom SLK Videczkym. Je nespochybniteľné, že Tajomník SLK udrel môjho brata Milana do tváre, dokonca do zdrapil pod krk a lomcoval s ním. Tajomník bol opakovane  mojimi rodičmi vyzvaný, aby opustil pozemok, na ktorom sa zdržiaval protiprávne. Nehnuteľnosť vlastní moja matka Ing Jarmila Plešková, ktorá je výlučnou vlastníčkou. Po tom, ako bol opakovane vyzvaný, aby odišiel, Tajomník SLK Videczky bol povinný opustiť nehnuteľnosť, čo však on neurobil a dokonca vyhrotil svoje násilie voči mojmu bratovi Milanovi ďalším fyzickým útok. Pre objektívnosť si pozrite video z násilného správania sa Tajomníka SLK Videczkeho, ktorý bol upozornený, že je objekt monitorovaný a s natáčaním videozáznamu súhlasil. 

     Ako je jednoznačne vidno vo videu, Poradkyňa chovu SLK Ing. Katarína Pálfyová sa z útoku smiala, dokonca nasmerovala svoj mobil k zemi, aby náhodou nenafilmovala útok násilníka voči mojmu bratovi. Je hanbou SLK a aj samotného násilníka, že sa toto násilie stalo počas oficiálnej kontroly vrhu v SLK vrámci oficiálneho procesu o vydanie Preukazu o pôvode psa, ďalej len PP v rámci UKK, SKJ a FCI. 

      Druhý útok násilníka dokonca smeroval aj voči šteniatku a suke, ktorých sa kontrola vrhu týkala. Násilník, teda tajomník SLK Videczky, je bývalý plukovník armády SR, a teda dobre vedel, aké následky bude mať jeho fyzický útok. Ako dokazuje videozáznam a aj fotografie, násilník zdrapil mojho brata pod krk a vedome ho vtlačil presne na miesto, kde práve ležalo bezbranné šteniatko s jeho matkou a tam s ním lomcoval. Mám vážne podozrenie, že násilník chcel ublížiť predmetnému šteniatku a suke. Ako profesionálne vycvičený plukovník Armády SR na boj zblízka, zneužil svoje bojové schopnosti tak, že ohrozil život a zdravie mojho brata a taktiež šteniatka a suky. Ako profesionálny vojak nemal zneužiť svoj výcvik na útok!


Predmetný útok sa stal po tom, čo SLK prehralo 2 súdy v júni 2019, SLK dostalo aj poriadkové pokuty vo výške 2 500€ v konaniach a dokonca súd uložil SLK povinnosť nahradiť trovy konania. Viac o predmetných súdnych konaniach a poriadkových pokutách tu:

= link bude pridany


      Tajomník SLK týmto násilným fyzickým útokom iba dokazuje, že si je dobre vedomý, že ho za jeho konanie a napadnutie ÚKK a ani SLK nepotrestá, nakoľko v minulosti ÚKK nekonala ani v preukázaných prípadoch falšovania listín SLK - napr.: sfalšované Rozhodnutie o vylúčení Mgr. Dušana P. z SLK  a dokonca v prípade sfalsovanej Bonitačnej karty suky Asta spod Rozsutca konanie skončilo zmätočne a k oprave sfalšovanej Bonitačnej karty do dnešného dňa nedošlo, aj keď sa poradkyňa chovu Pálfyová k tomu priznala a sľúbila, že z funkcie odstúpi, tak ako je uvedené vyššie. Aj v súčasnej dobe naďalej vykonáva poradkyňu chovu.


    Útoku taktiež predchádzalo klamstvo poradkyne chovu SLK Pálfyovej  v protokole z kontroly vrhu v Chovateľskej stanici Leon Crizly.  Poradkyňa chovu SLK Pálfyová  v protokole uviedla, cit.: “Chovateľské prostredie NEVYHOVUJÚCE, SILNÝ ZÁPACH, MNOŽSTVO EXKREMENTOV NA DVORE...”. Tajomník SLK Videczky potvrdil, že uvedené nie je pravda, avšak vo veci nevykonal nápravu aj keď sám sľúbil, že Pálfyovej dohovorí a zabezpečí, aby došlo k oprave  tejto lži. Toto dokazuje aj predmetný videozáznam, v ktorom Tajomník SLK tvrdí citujem 4:20 horeuvedeného videozáznamu zverejneného na YouTube: "Tam kde ja som chodil, som žiadne hovná nevidel."


    Tajomník SLK Videczky sa do dnešného dňa za fyzické napadnutie mojho brata Milana neospravedlnil a ani nevyvodil voči sebe žiadnu osobnú zodpovednosť. Ako to je v SLK zaužívané, členovia Výboru SLK a majitelia psov od Poradkyne chovu SLK Pálfyovej za svoje konanie nenesú zodpovednosť. Tajomník SLK by sa mal zachovať čestne a sám odstúpiť z čestnej funkcie.


     Žiadam týmto VEREJNE Prezídium a Valné zhromaždenie ÚKK, aby vo veci bezprecedentne zasiahli voči násiliu v SLK a aby zabezpečili, že čestnú funkciu Tajomníka SLK nebude vykonávať násilník, ktorý fyzicky napadol mojho brata. ÚKK je vo veci oprávnená konať, nakoľko k útoku došlo počas oficiálneho procesu o vydanie Preukazu o pôvode psa v rámci ÚKK, SKJ a FCI. Je povinnosťou ÚKK vo veci zasiahnuť, tak ako potvrdzuje Poverenie vydané Úniou kynologických klubov dňa 25. 03. 2018. 

Je až neuveriteľné, čo sa deje v slovenskej kynológii, ako aj to, že klub môžu ovládať a riadiť ľudia, ktorí sa chovu nevenujú, a dokonca ani nie sú majiteľmi ani jedného chovného psa, alebo dokonca psa vôbec a ani sa nezúčastňujú výstav a teda ani nerobia propagáciu plemena, ktoré riadia, iba beztrestne falšujú oficiálne listiny a ničia chovy a životy tých, ktorí sa chovu a propagácii plemena skutočne venujú - u plemena leonberger sa jedná o mnoho teraz už len bývalých chovateľov, ktorých chov bol zlikvidovaný.

283 views0 comments
bottom of page