top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Pripomienky k návrhu a návrh na zmenu Cenníka poplatkov SLK

Updated: Dec 6, 2018

Vážený Slovenský Leonberger Klub - SLK, týmto reagujem na Návrh cenníka poplatkov SLK, ktorý sa má prerokovať na najbližšej Členskej schôdzi SLK a touto cestou dávam aj návrh na zmenu cenníka SLK.

  Navrhujem, aby sa celý Cenník poplatkov SLK prerobil, a to tak, aby čo najviac zodpovedal potrebám Klubu SLK a tiež, aby bol v prospech členov SLK. Je potrebné Cenník poplatkov SLK zjednodušiť a skompletizovať.

  Na kvalifikované a riadne prerokovanie Cenníka SLK členmi SLK na ČS SLK je potrebné, aby Výbor SLK oboznámil členov pred prerokovaním nového Cenníka SLK s nasledovným:   

- aktuálny stav všetkých aktív SLK

        - aktuálny stav účtu SLK a pokladne SLK         - či členský poplatok uhradili všetci členovia SLK         - zoznam aktív - príjmov, o ktorých SLK má vedomie, že mu prináležia         - výšku príjmov z 2% z daní, ktoré boli alebo budú SLK vyplatené         - výšku Príspevku od ÚKK pre SLK ktorý má byť vyplatený v roku 2017,          za činnosť členov v ostatnom období              - tu je potrebné, aby Výbor SLK objasnil, presne za akú činnosť               členov SLK vypláca ÚKK nášmu klubu ročnú finančnú odmenu,               a to z dôvodu zefektívnenia a maximalizovania výnosov z tejto               činnosti, čím si klub finančne prilepší

  - zoznam všetkých pasív SLK

        - povinné ročné náklady a poplatky SLK, ako sú napr:             - ročné náklady na web SLK             - členské poplatky, ktoré SLK musí platiť - SKJ, ÚKK, FCI, atd…...             - povinné poplatky na každého člena SLK (napr. kedysi sa platilo              SKJ 3 €  členská známka pre každého člena)             - akékoľvek iné povinné poplatky, ku ktorým je SLK zaviazaný              uhradiť ročne         - predpokladané nepovinné náklady a platby, ktoré SLK plánuje vykonať         - akékoľvek iné náklady a platby, ktoré sa dajú predpokladať

  Na to, aby ČS SLK mohla kvalifikovane a riadne prerokovať Cenník poplatkov SLK, musí vedieť, v akom stave je finančná situácia SLK. Teda presne koľko SLK má finančných prostriedkov a koľko SLK vie, že ročne minie na svoju prevádzku a tiež či plánuje urobiťnejakú inú investíciu,ktorá zaťaží SLK.

  SLK je nezisková organizácia, a preto, nie je dôvod, aby produkovala zisk alebo aby nazhromažďovala majetok a finančné prostriedky na úkor svojich členov.

  Poplatky v SLK sa zvýšili najmä v roku 2010, a to z dôvodu, aby SLK vyplatila dlhy, ktoré vznikli v danom období, a to hlavne v spojitosti s organizovaním Klubovej výstavy popri Svetovej výstave psov v Bratislave v roku 2009 a sprievodných akcií. Na ČS SLK v apríli 2010 sa rozhodlo, že sa financie klubu nesmú používať na organizovanie klubových výstav SLK a ani tieto klubové výstavy nemôžu finančne zaťažovať SLK.

Napr. v roku 2000 za vedenia predsedu SLK Martina Klačku bol ročný Členský poplatok za členstvo v SLK vo výške 100 Slovenských korún, teda cca 3,30 €. Tento poplatok slúžil na uhradenie ceny čenskej známky pre Slovenskú kynologickú jednotu ceny rovnakej hodnoty - ktorú si člen nalepil do členského preukazu. Predseda SLK Martin Klačko držal cenu ročného členského dole, avšak bol z SLK vylúčený a ceny poplatkov v SLK začali rásť.

  Mám za to, že SLK splatilo všetky spomínané dlhy a ak s financiami klubu hospodári v súlade so zákonmi SR a v prospech SLK, podľa všetkého a mojích predpokladov, by malo byť na účte SLK minimálne 1000 € - 2000 € možno aj viac.   V roku 2016 SLK obdržalo platbu / príspevok od ÚKK vo výške 650 €, za činnosť členov SLK v predchádzajúcom kalendárnom roku, malo by ísť najmä odmenu za účasť členov SLK na výstavách organizovaných SKJ a ÚKK. Tu je potrebné, aby Výbor SLK objasnil, presne za akú činnosť členov SLK vypláca ÚKK nášmu klubu ročnú finančnú odmenu, a to z dôvodu zefektívnenia a maximalizovania výnosov z tejto činnosti, čím si klub výrazne finančne prilepší. Suma 650 € zodpovedá 26-krát plné SLK členské na rok vo výške 25 €, teda ako keby 26 členov SLK dostalo členské zadarmo. Podľa mojich informácií bude ÚKK odmeňovať SLK každoročne.   V roku 2010, keď sa prijal Cenník poplatkov SLK, a tým sa určila výška ročného členského poplatku člena SLK na 25 €, mal SLK okolo 22 platiacich členov. Teda príjem z ročných členských príspevkov, ktorý bol dostatčujúci na pokrytie všetkých ročných nákladov SLK a tiež na splatenie dlhov, bol 550 €. Príjem z ostatných poplatkov týkajúcich sa chovateľskej činnosti členov SLK bol tiež oveľa nižší, nakoľko sa v tej dobe aktívnemu chovu leonbergrov venovalo menej členov.

Vysoké neodôvodnené ročné členské má negatívny dopad na členskú základňu SLK a tým poškodzuje SLK

  Na ČS SLK jar 2016 sa členská schôdza vyjadrila, že v záujme klubu je získať čím najviac členov, a tým konečne rozrásť svoju členskú základňu. Mám za to, že zefektívnenie Cenníka poplatkov, a to najmä zníženia výšky členského na rok na čo najnižšiu výšku, bude mať za následok, že aj majiteľia LEONBERGROV, ktorý sa nevenujú aktívnemu chovu, sa stanú členmi SLK. Podľa môjho názoru je suma 25 € ročne príliš vysoká, neodôvodnená a odradzuje majiteľov, ktorí majú svojich leonbergrov iba pre radosť, aby boli členmi SLK. Priemerná dĺžka života leonbergra je cca 10 rokov, a teda takýto neaktívny chovateľ / milovník leonbergrov musí za života svojho leonbergra zaplatiť spolu v priemere 250 € na členskom v SLK.   Vzhľadom na horeuvedené a po preštudovaní podkladov navrhujem, aby ročné členské v SLK bolo 5 € maximálne 10 €, prípadne nižšie, symbolické.

Zavedenie poplatku za 5-ročné / 10-ročné členské za zvýhodnenú cenu 

  Navrhujem, aby sa zaviedol poplatok za 5-ročné a tiež 10-ročné členské, a to za zvýhodnenú cenu. Uplatniť zľavu 10% na 5-ročnom členskom (5 x 1 ročný členský poplatok x 0,9) a uplatniť zľavu 20 % na 10-ročnom členskom (10 x 1 ročný členský poplatok x 0,8). 

  Zavedením, 5 a 10 ročného členského poplatku si SLK zaručí členov, ktorí by inak boli členmi možno iba 1 či 2 roky, a to pravdepodobne iba vtedy, ak by od SLK niečo potrebovali, alebo by sa v danom období chceli venovať aktívnemu chovu. Z historie SLK vieme, že v SLK bolo mnoho členov, ktorí v členstve nepokračovali, lebo sa im to neoplatilo pre výšku členského a po krátkom období prestali byť členmi SLK. 

  Pozitívny ekonomický dopad na SLK: Myslím, že by to zjednodušilo výber poplatkov za členské a nemuseli by sme každoročne riešiť, kto nezaplatil členské, a tým zaniklo jeho členstvo. Taktiež by to mohlo mať pozitívny vplyv na účasť slovenských majiteľov leonbergrov - terajších nečlenov - na klubových akciách ako je napr. klubová výstava. Ak by sa stali členmi, mali by lacnejší výstavný poplatok a taktiež by SLK získala dôležitú databázu kontaktov na majiteľov leonbergrov na území SR, a tým by ich mohol na tieto akcie osobne pozývať. Čím väčšia účasť, tým väčší zisk a tým viac finančných prostriedkov na organizovanie daných podujatí.

Zrušenie nezmyselných poplatkov a to: - Zápisné - Poplatok za oneskorené zaplatenie členského - Krytie psa

  Tieto poplatky sú nezmyselné. Odrádzajú ľudí a zbytočne ich finančne zaťažujú. 

  Zápisné bolo zavedené hlavne kvôli tomu, aby SLK členovia platili načas a keď nezaplatia do 28. 2., tak automaticky ich členstvo zanikne podla stanov SLK, a tým je to aj ako pokuta za oneskorené zaplatenie. Toto bol hlavný dôvod, prečo členská schôdza zaviedla tento poplatok v roku 2010.

Stanovy SLK § 5

Členovia, vznik a zánik členstva v klube 6. ČLENSTVO V KLUBE ZANIKÁ a) Dobrovoľným písomným odhlásením. b) Nezaplatením členského príspevku do 28. februára bežného roka. c) Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov. d) Úmrtím. e) V prípade zániku riadneho členstva na základe bodu a. a b., ak sa bývalý riadny člen opätovne rozhodne stať členom SLK do jedného kalendárneho roka, o jeho prijatí za riadneho, člena rozhoduje členská schôdza. V prípade, ak členská schôdza nerozhodne o znovuprijatí za riadneho člena, alebo v prípade doby dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou dvojročnou čakacou dobou.

  Poplatok za oneskorené zaplatenie členského je v rozpore so stanovami SLK a ide o duplicitne represívny prvok, teda o dvojnásobné potrestanie. Každý, kto nezaplatí členské do 28. februára automaticky nie je už člen SLK, a tak musí znovu zaplatiť zápisný poplatok, ak nim znovu chce byť.

  Poplatok za krytie psom - zbytočný poplatok, ktorý zaťažuje iba slovenských majiteľov a dáva výhodu tým, čo použijú zahraničného plemeníka, ktorý tento poplatok platiť nemusí. Z morálnych dôvodov by sa mal poplatok zrušiť. Oberá členov SLK o peniaze, pričom SLK tieto finančné prostriedky nepotrebuje a vie ich zarobiť inde..  


Vzhľadom na horeuvedené navrhujem nasledovné poplatky:

Cenník poplatkov

Návrh

Členské na rok: 5,00 € Členské na 5 rok: 22,50€ Členské na 10 rok: 40,00 €

Člen SLK           xxx            Nečlen SLK

Kontrola vrhu: 5,00 €/šteňa (min. sadzba 20€)    xxx     10,00 €/šteňa (min. sadzba 40€) Vydanie krycieho listu: 10,00      xxx         € 20,00 € Vydanie expresného krycieho listu: 20,00 €     xxx   40,00 €

Bonitácia: 25,00 €    xxx   50,00 € Mimoriadna bonitácia: 50,00 €   xxx   100,00 €

Poplatok za uzavretie Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu:  15,00 € Inzercia formát A5 (na webovej stránke SLK, v katalógu výstav SLK):  5,00 € 10,00 € Výstavné poplatky: Individuálne, podľa propozícií pre jednotlivé výstavy poriadané SLK.

Spôsob platby

  Treba upraviť spôsob, ako sa dajú platiť poplatky. Podľa môjho názoru by bolo spravodlivé, aby všetky platby išli iba cez účet SLK a nie aj cez pokladníka SLK, a to aj vzhľadom na to, že dátum zaplatenia členského je rozhodujúci pri určení, či niekto je člen SLK alebo nie. 

  Prinieslo by to veľký prehľad do financovania klubu a tiež by to odľahčilo pokladníka klubu od manipulácie s hotovosťou a od zodpovednosti za ňu.   Navrhujem úprave spôsobu platby, a to tak, že platby by bolo možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi: 1. Zaslaním hotovosti na účet SLK na ktorejkoľvek pošte (identifikovanie sa odosielateľa menom a priezviskom v správe pre príjemcu, účel platby). 2. Priamym vkladom hotovosti na účet SLK v banke (identifikovanie sa vkladateľa menom a priezviskom v správe pre príjemcu, účel platby). 3. Bezhotovostným prevodom z účtu na účet (identifikovanie sa vkladateľa menom a priezviskom v správe pre príjemcu, účel platby).

Číslo účtu: 2552849458/0200 IBAN: SK 6902 0000 0000 2552849458 BIC KÓD: SUBASKBX

Zvýšenie príjmov klubu: - presne určiť spôsob inzercie na webstránke a ponúknuť ju - Motivovať darcov klubu

- presne určiť spôsob inzercie na webstránke a ponúknuť ju

  Presne špecifikovať spôsob reklamy na webstránke www.leonberger.sk a určiť presne časové obdobie platnosti reklám, napr. na bočnej liste hlavnej stránky  - 1 mesiac 5€ - 1 rok 40€   Takúto ponuku rozposlať predajcom krmív, veterinárom a iným, čo by o reklamu mohli mať záujem.

- Motivovať darcov klubu

  Zaviesť na www.leonberger.sk ďakovnú knihu darcov klubu a tu uverejňovať osoby a výšky darov, a to z 2% z daní a iných dobrovoľných darcov. Týmto môžeme motivovať, aby sa príjem z darov zvýšil.

S pozdravom Ing. Jarmila Plešková

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Vývoj Stanov SLK s komentárom a pripomienkami

Stanovy SLK vypracoval Mgr. Dušan Pleško, bývalý tajomník SLK a to ešte v roku 2011 a boli v konečnej podobe prijate dňa 27. januára 2013. V predchádzajúcom období Stanovy SLK boli v zlom stave a Slov

Comments


bottom of page