top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Prvé DNA testy šteniat v SLK, prečo boli vykonané protiprávne?

Bude poradkyňa chovu Ing. Katarína Pálfyová niesť zodpovednosť za svoje konanie?


Pozrite si podanie vo veci od - Ing. Jarmila Plešková doručené SLK, cit.:


"Návrh na disciplinárne konanie voči poradkyni chovu Ing Kataríne Pálfyovej, žiadosť o odstránenie nečinnosti vo veci doručenia Rozhodnutia na nariadenie vykonania DNA testov v chovateľsdkej stanici Leon Crizly na vrh A a B,  žiadosť o odstránenie nečinnosti vo veci oznámenia výsledkov DNA porovnania, žiadosť o oznámenie informácie koľko DNA testovanie v chovatelskej stanici Leon Crizly na vrh A a B stálo a kto ho uhradil, a pokonávka - návrh na dosiahnutie zmieru.


I.

Návrh na disciplinárne konanie voči poradkyni chovu Ing Kataríne Pálfyovej


   Podávam návrh na disciplinárne konanie proti poradkyni chovu p. Kataríne Palfyovej, Mamateyova 8, 851 04  Bratislava, za úmyselné porušenie Stanov SLK a ďalších interných riadiacich predpisov a poriadkov SLK.

        Cit. Disciplinárnu smernicu SLK:

"Článok 3.

Disciplinárne previnenia

1. Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen SLK, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti:

a) poruší Stanovy SLK,

b) poruší ďalšie interné riadiace predpisy a poriadky SLK,"


       Je nesporné, že disciplinárneho previnenia sa p. Pálfyová dopustila úmyselne, vedome a vo svojom protiprávnom konaní do dnešného dňa pokračuje.


    Podľa Článku 7. Vrh -  Chovateľský a zápisný poriadok SLK, ktorý bol schválený na Výročnej členskej schôdzi SLK dňa 16.5.2015 a doplnený bol na Členskej schôdzi SLK dňa 27.1.2018 Odsek 4. (ďalej len “Odsek 4”) cit:” Chovateľ vrhu, kde sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu je povinný od 1. 2. 2018 vykonať vyšetrenie na profil DNA u dvoch náhodne vybraných šteniat. Až po overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú narodeným šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode. V tomto prípade budú náklady na vyšetrenie chovateľovi preplatené z prostriedkov SLK. Ak sa parentita nepotvrdí, vyšetrenie profilu DNA je na náklady chovateľa a voči chovateľovi sa v súlade s Disciplinárnou smernicou SLK začne disciplinárne konanie.


DNA materiál bol odobratý dňa 16. 06. 2018 Ing. Katarínou Pálfyovou a to v počte 6 kusov, ktorá sa zaviazala, že po vykonaní DNA testovania následne odovzdá v origináli predmetné listiny (ďalej len “DNA Listiny”):

DNA profil AMIRA Crizly,  čip číslo 900160000005085

DNA profil AMIR Leon Crizly  (šteňa 1 vrh A), čip číslo 941000022617617

DNA profil AMIRA Leon Crizly (šteňa 2 vrh A), čip číslo 941000022617609

DNA Posudok porovnania DNA AMIRA Crizly a šteňatá 1,2 vrh A

DNA profil AIMEE Benjamina od Holešky, čip číslo 941000017343737

DNA profil BECKY Leon Crizly  (šteňa 1 vrh B), čip číslo 941000022617607

DNA profil BASTIAN Leon Crizly  (šteňa 2 vrh B), čip číslo 941000022617616

DNA Posudok porovnania DNA AIMEE Benjamina od Holešky a šteňatá 1,2 vrh B

 

Poradkyňa chovu, respektívne SLK vykonali predmetné testy v rozpore s citovaným odsekom 4 avšak to nemení nič na tom, že vlastníkom predmetných “DNA Listín” som ja - chovateľka.

      Podľa platného znenia predpisov SLK  a citovaného znenia “Odsek 4”, jediným dôvodom na DNA testovanie  je, ak sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu je povinný od 1. 2. 2018 vykonať vyšetrenie na profil DNA u dvoch náhodne vybraných šteniat.

     Ako vyplýva z citovaného “Odsek 4”, vlastníctvo -  náhrada nákladov je náhradou a zadosťučinením, za nepravdivé obvinenie z machinácií so šteňatami tak, ako je uvedené v odseku 4 cit Chovateľ vrhu, kde sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu je povinný od 1. 2. 2018 vykonať vyšetrenie na profil DNA u dvoch náhodne vybraných šteniat. Ja som sa DNA podrobila, aj ked to bolo odo mňa protiprávne požadované, avšak do dnešného dňa mi neboli doručené originály predmetných listín, tak ako sa Ing. Katarína Pálfyová a SLK zaviazali. Vykonaním predmetných DNA testov som bola priamo obvinená, že kontrolórka vrhu  p. Pálfyová, resp. SLK má pochybnosti o kvalite a čistote chovu.

  Podľa platného znenia predpisov SLK  a citovaného znenia “Odsek 4” až po overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú narodeným šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode.  V tomto prípade budú náklady na vyšetrenie chovateľovi preplatené z prostriedkov SLK. Teda jednoznačne je majiteľom týchto listín chovateľ a v tomto prípade to som ja.

      Okrem iného  treba uviesť, že toto bolo prvýkrát v histórii SLK, kedy boli vykonané DNA testy na potvrdenie čistoty chovu a to rovno dvojnásobne = u dvoch vrhov naraz. Neviem o tom, že by od vtedy boli vykonané - nariadené DNA testy inému chovateľovi.

     Poukazujem na skutočnosť, že do dnešného dňa mi nebolo doručené Rozhodnutie o nariadení DNA testov v mojej chovateľskej stanici Leon Crizly pre vrh A a B. tak ako stanovuje “Odsek 4”, teda nie je známe, či Ing. Katarína Pálfyová, predmetné testovanie vykonala svojvoľne ako fyzicka osoba a nie ako súčasť SLK. Z uvedeného nie je známe, či vôbec SLK o protiprávne vykonaných DNA testoch vie.

     Do dnešného dňa mi ani nebol oznámený výsledok predmetných testov a ani závery oprávnenej kliniky o porovnaní maternity, tak ako sa Ing. Katarína Pálfyová,, respektívne SLK  zaviazali.

     Do dnešného dňa mi ani nebolo oznámené, koľko SLK za testovanie zaplatil a aké boli náklady na predmetné testovanie a či vôbec SLK niečo platil, teda nie je známe, či Ing. Katarína Pálfyová, predmetné testovanie uhradila sama, aby zakryla protiprávnosť svojho konania.

    Poukazujem na skutočnosť, že práve jedinci Ing. Kataríny Pálfyovej majú pozastavenú chovnosť, práve pre nesplnenú podmienku vykonať DNA testovanie dospelých chovných jedincov.

     

Podľa “Odsek 4” v prípade  overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú narodeným šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode a v tomto prípade budú náklady na vyšetrenie chovateľovi preplatené z prostriedkov SLK. Z uvedeného vyplýva, že SLK bol povinný preplatiť orientačne:

1. Vykonanie testov DNA

2. Cenu samotných testov = cca 50 eur za 1 test na 1 psa = 6 testov = cca 300 Eur

3. Náklady na doručenie vzoriek testov akreditovaným spôsobom

4. Náklady spojené s vyhodnotením DNA testov a certifikátov = cca 50 eur za 1 DNA Profil       

     - certifikát za jedného psa = 6 Certifikátov = cca 300 Eur

5. Náklady spojené s určením otcovstva-materstva

6. Náklady za doručenie DNA profilov z laboratória chovateľovi

7. Náklady za doručenie DNA profilov od chovateľa do SLK

   Je jednoznačné, že majetkový prospech z neoprávneného obvinenia pre krivo obvineného chovateľa, teda mňa, Ing. Jarmilu Pleškovú, mal byť minimálne cca 600 Eur a to za podrobenie sa testom, ako forma zadosťučinenia, za krivé obvinenie z podvodov so šteňatami. Nedoručením sporných listín bola mne - majiteľke spôsobená škoda minimálne 600 eur.

    Je nesporné, že disciplinárneho previnenia sa p. Pálfyová dopustila úmyselne, vedome a vo svojom protiprávnom konaní do dnešného dňa pokračuje tak ako je uvedené vyššie a svojim konaním spôsobila mne - chovateľke škodu a nepravdivo ma obvinila z machinácií so šteňatami, čím neoprávnene zasiahla do môjho práva na ochranu osobnosti.


II.

Žiadosť o odstránenie nečinnosti vo  veci doručenia Rozhodnutia na nariadenie vykonania DNA testov v chovateľskej stanici Leon Crizly na vrh A a B

   Žiadam o odstránenie nečinnosti vo  veci doručenia Rozhodnutia o nariadení vykonania DNA testov v mojej chovateľskej stanici Leon Crizly pre vrh A a B. tak ako stanovuje “Odsek 4”. Do dnešného dňa mi predmetné sporné rozhodnutie nebolo doručené, čím je protiprávne a boli porušené poriadky SLK, zákony SR a Ústava SR.  Týmto sa predmetné rozhodnutie stáva protiprávne a právne nepreskúmateľné.

       Pre dôležitosť opakovane citujem Článok 7. Vrh -  Chovateľský a zápisný poriadok SLK, ktorý bol schválený na Výročnej členskej schôdzi SLK dňa 16.5.2015 a doplnený bol na Členskej schôdzi SLK dňa 27.1.2018, Odsek 4 : "Chovateľ vrhu, kde sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu je povinný od 1. 2. 2018 vykonať vyšetrenie na profil DNA u dvoch náhodne vybraných šteniat. Až po overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú narodeným šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode. V tomto prípade budú náklady na vyšetrenie chovateľovi preplatené z prostriedkov SLK. Ak sa parentita nepotvrdí, vyšetrenie profilu DNA je na náklady chovateľa a voči chovateľovi sa v súlade s Disciplinárnou smernicou SLK začne disciplinárne konanie.

     Podľa platného znenia predpisov SLK  a citovaného znenia “Odsek 4”, jediným dôvodom na DNA testovanie je ak sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite     a čistote chovu je povinný od 1. 2. 2018 vykonať vyšetrenie na profil DNA u dvoch náhodne vybraných šteniat. Do dnešného dňa nebolo mne - chovateľke oznámené, že existujú pochybnosti o kvalite a čistote môjho  chovu, čím bolo hrubo porušené predmetné ustanovenie.

      Z hore uvedených dôvodov žiadam SLK o doručenie Rozhodnutia o nariadení DNA testov v mojej chovateľskej stanici Leon Crizly pre vrh A a B. V prípade, ak SLK svoju povinnosť nesplní, budem požadovať odstrániť nečinnosť a rozhodnutie aj preskúmať súdnou cestou.


III.

Žiadosť o odstránenie nečinnosti vo  veci oznámenia výsledkov DNA porovnania


     Žiadam o odstránenie nečinnosti vo  veci oznámenia výsledkov DNA porovnania. Do dnešného dňa mi ani nebol oznámený výsledok predmetných testov a ani závery oprávnenej kliniky o porovnaní maternity, tak ako sa Ing. Katarína Pálfyová, respektívne SLK  zaviazali.

     Vyzvala som opakovane Ing. Katarínu Pálfyovú a taktiež SLK, aby “DNA Listiny” vydali a aby mi oznámili výsledok predmetného DNA testovania, čo však do dnešného dňa neurobili.

      V prípade, ak SLK svoju povinnosť nesplní, budem požadovať odstrániť nečinnosť súdnou cestou.


IV.

Žiadosť o oznámenie informácie, koľko DNA testovanie v chovateľskej stanici Leon Crizly na vrh A a B stálo a kto ho uhradil.


     Žiadam Vás, SLK o oznámenie informácie, koľko DNA testovanie v chovateľskej stanici Leon Crizly na vrh A a B stálo a kto ho uhradil.

     Podľa “Odsek 4” v prípade overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú narodeným šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode                     a v tomto prípade budú náklady na vyšetrenie chovateľovi preplatené z prostriedkov SLK. Z uvedeného vyplýva, že SLK bol povinný preplatiť orientačne:

1. Vykonanie testov DNA

2. Cenu samotných testov = cca 50 eur za 1 test na 1 psa = 6 testov = cca 300 Eur

3. Náklady na doručenie vzoriek testov akreditovaným spôsobom

4. Náklady spojené s vyhodnotením testov a certifikatov = cca 50 eur za 1 DNA Profil                    

    - certifikat za jedného psa = 6 Certifikatov = cca 300 Eur

5. Náklady spojené  s určením otcovstva-materstva

6. Náklady na doručenie DNA profilov z laboratoria chovateľovi

7. Náklady na doručenie DNA profilov od chovateľa do SLK.

     Predmetné informácie = koľko DNA testovanie v chovateľskej stanici Leon Crizly na vrh A a B stálo a kto ho uhradil mám ako chovateľ právo vedieť. Tieto informácie potrebujem pre potreby súdu vo veci Žaloby o vydanie veci voči Ing. Kataríne Palfyovej a SLK a ďalších právnych konaní.

      O predmetné informácie žiadam aj z titulu Členky SLK a v prípade, ak SLK svoju povinnosť nesplní, budem požadovať odstrániť nečinnosť a oznámiť predmetné informácie súdnou cestou.


V.

Pokonávka - návrh na dosiahnutie zmieru


  Z dôvodu protiprávneho zadržiavania predmetných “DNA Listín” som bola nútená podať Žalobu o vydanie veci voči Ing. Katarína Palfyová, a SLK.

   Týmto vyzývam  opakovane Ing. Katarínu Pálfyovú, a taktiež SLK, aby  bezodkladne vydali a doručili Listiny:

DNA profil AMIRA Crizly,  čip číslo 900160000005085

DNA profil AMIR Leon Crizly  (šteňa 1 vrh A), čip číslo 941000022617617

DNA profil AMIRA Leon Crizly (šteňa 2 vrh A), čip čislo 941000022617609

DNA Posudok porovnania DNA AMIRA Crizly a štenatá 1,2 vrh A

DNA profil AIMEE Benjamina od Holešky, čip číslo 941000017343737

DNA profil BECKY Leon Crizly  (šteňa 1 vrh B), čip číslo 941000022617607

DNA profil BASTIAN Leon Crizly  (šteňa 2 vrh B), čip číslo 941000022617616

DNA Posudok porovnania DNA AIMEE Benjamina od Holešky a šteňatá 1,2 vrh B

   Vydaním a doručením predmetných “DNA Listín” do 15 dní od doručenia tejto výzvy bude dosiahnutý zmier vo veci  Žaloby o vydanie veci - “DNA Listín” voči Ing. Kataríne Pálfyovej a SLK. V opačnom prípade na žalobe budem trvať a nárokovať si všetky škody, ktoré mi týmto protiprávnym konaním boli spôsobené.

S pozdravom

                                                                   Ing. Jarmila Plešková"

15 views0 comments
bottom of page