Search
  • Autor

Trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry SR z 14.04.2021

Updated: Oct 20, 2021


Ing. Jarmila Plešková, 916 11 Bzince pod Javorinou 15

Milan Pleško, 930 32 Blatná na Ostrove 12


Úrad špeciálnej prokuratúry

Štúrova 2

812 85 Bratislava 1Dňa 14. 04. 2021


Vec

Trestné oznámenie voči sudkyni Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom Mgr. Alene Búlikovej, bývalej sudkyni JUDr. Exxxx Šxxxxxxx, advokátke Mgr. Mxxxxx Mxxxxxxxx, Mgr. Mxxxxxxx Gxxxxxxxa neznámemu páchateľovi vystupujúcom pod menom orgány činné v trestnom konaní a súd (Justičná mafia) z podozrenia z páchania rozsiahlej trestnej činnosti formou organizovanej skupiny na základe skutkového stavu, nakoľko sa jedná o pokračujúcu trestnú činnosť, ktorá do dnešného dňa nebola v plnom rozsahu dokonaná a máme podozrenie, že páchatelia vo veci stále trestnú činnosť páchajú


a súčasne


Trestné oznámenie voči Ing. Sxxxxxxxx Sxxxxxxxx, bytom Lubina xxx, ktorý mňa (Ing. Jarmilu Pleškovú) ohovára, že som nikdy nemala zlomenú nohu a týmto nepravdivým tvrdením znižuje našu dôstojnosť a snaží sa neoprávnene obohatiť o viac ako 1 milion Sk, čo je viac ako 33 tis. eur


a súčasne


Trestné oznámenie voči Mgr. Ing. Jxxxxxx Sxxxxxxx, bytom Lxxxxxxxxxxxxxxx, za ohováranie, že v súvislosti so zlomeninou mojej nohy dňa 25. 04. 2000 som si ju nechala nakopnúť mojim manželom Milanom Pleškom


a súčasne


Trestné oznámenie voči navrhovateľovi Ing. Sxxxxxxxx Sxxxxxxxxx, jeho splnomocnenému zástupcovi Mgr. Ing. Jxxxxx Sxxxxxxxxx a pracovníčke ratingovej agentúry z podozrenia zo spáchania trestného činu marenia spravodlivosti


Prílohy: podľa textu

Strana 2


I. Neoprávnené zastupovanie na súde, neoprávnené preberanie a zadržiavanie zásielok súdu a marenie spravodlivého súdneho procesu


Dňa 02. 03. 2021 som prevzala fotokópie zo spisu 5C/16/2008 Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom. Z predmetného spisového materiálu sme zistili, že vo veci 5C/16/2008 neoprávnene vystupoval ako náš právny zástupca Mgr. Mxxxx Gxxxxxx na základe plnomocenstva MST PARTNERS, s. r. o. (príloha 1).

Následne sme zistili, že predmetná právnická kancelária MST PARTNERS, s. r. o. neoprávnene sa vydávala za nášho právneho zástupcu a dokonca okrem iného neoprávnene preberala naše poštové zásielky určené nám ako odporcom v súdnom konaní Okresného súdu Nová Mesto nad Váhom sp. zn. 5C/16/2008, a to odo dňa 19. 06. 2013. Tieto zásielky pred nami - odporcami zatajila a dokonca i cez písomný zákaz vo veci akokoľvek konať aktívne vo veci konali v náš neprospech a znemožňovali svojim konaním výkon našich základných práv a povinností garantovaných ústavou a zákonmi SR, a taktiež opomenuli konať vo veciach, v ktorých by inak boli povinní konať ako právni zástupcovia, a to napr. navrhnúť svedkov a dôkazy. Advokátska kancelária MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s. r. o. bola našim právnym zástupcom po vražde nášho právneho zástupcu JUDr. Ernesta Valka, PhD. (príloha č. 2) do dňa 19. 06. 2013, kedy došlo k písomnému vypovedaniu plnomocenstva a mandátnej zmluvy s advokátskou kanceláriou MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s. r. o.(Príloha č. 3).

Ako dokazuje predmetná príloha Mgr. Mxxxxx Mxxxxxxxxx si bola veľmi dobre vedomá písomného zákazu vo veci konať, ktorý viedol k vypovedaniu plnomocenstva a mandátnej zmluvy. Advokátska kancelária MST PARTNERS, s. r. o. vznikla od 15. 04. 2014.


Advokátska kancelária MST PARTNERS, s. r. o. zatajila pred súdom, že nie je oprávnená vo veci konať, že nie je oprávnená preberať písomnosti a pri prijatí prvej písomnosti od súdu bola povinná oznámiť súdu, že nie je oprávnená vo veci konať, a to ani preberať písomnosti a predmetné písomnosti bola povinná súdu vrátiť ako nedoručené.


Zo spisového materiálu vyplýva, že advokátska kancelária MST PARTNERS, s. r. o. urobila nasledovné protiprávne úkony:

- preberanie pošty

- protiprávne prisvojovanie zásielok

- protiprávne otváranie zásielok,

- protiprávne oboznamovanie sa s obsahom listových zásielok,

- protiprávne manipulovanie s doručenými listinami,

- správoplatnenie uznesenia Krajského súdu v Trenčíne po Náleze Ústavného súdu SR na

základe našej sťažnosti opomenutím vo veci podať odvolanie/dovolanie,

- opomenutie namietať zaujatosť súdu,

- protiprávne zúčastnenie sa pojednávania dňa 19. 02. 2020 (príloha č. 4),

- protiprávne nahliadnutie do spisu (príloha č.5),

- neoprávnené udelenie falošného plnomocenstva koncipientovi Mgr. Mxxxxxxi Gaxxxxxxxx

a jeho predloženie súdu,

Strana 3


- predloženie falošného odstúpenia od zmluvy a plnomocenstva medzi MST PARTNERS,

s. r. o., ktoré nikdy neexistovalo (príloha č.6),

- danie právne záväzného sľubu, že zabezpečí oboznámenie odporcov s termínom

pojednávania.


Svojim konaním protiprávne zhromaždovali informácie, na ktoré neboli oprávnení, čím hrubo porušili zákony Slovenskej republiky. Úmyselne nekonali a znemožnili nám, t. j. odporcom v konaní konať pred súdom a uplatňovať si svoje základné práva a povinnosti vyplývajúce z procesného postavenia odporcov a strany sporu a vedome konali tak, aby sme si ako odporcovia nemali ako uplatniť svoje práva a povinnosti, čím znemožnili spravodlivý súdny proces. Sudkyňa Mgr. Alena Búliková bola oboznámená, že Mgr. Mxxxxx Gxxxxxx nie je zamestnancom advokátskej kancelárie MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s. r. o., ale že je zamestnancom novej spoločnosti MST PARTNERS, s. r. o. s iným sídlom ako advokátska kancelária MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s. r. o., čo preukazuje plnomocenstvo, ktoré predložil na pojednávaní (príloha č. 1).

Sudkyňa túto skutočnosť zatajila v zápisnici z pojednávania a v zápisnici klamala, keď uviedla, že pojednávania sa zúčastnila advokátska kancelária MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s. r. o.. Teda je nesporné a preukázateľné, že sudkyňa Mgr. Alena Búliková umožnila advokátskej kancelárii MST PARTNERS, s. r. o. a koncipientovi Mgr. Martinovi Gazdíkovi neoprávnene konať v našom mene, aj keď preukázateľne vedela, že advokátska kancelária zastúpená koncipientom má iné meno ako uviedla v zápisnici z pojednávania (príloha č. 4). Skutočnosť, že sudkyňa vedome klamala v zápisnici z pojednávania opodstatňuje podozrenie, že sudkyňa Mgr. Alena Búliková spáchala trestný čin. Máme podozrenie, že sudkyňa nielen že zneužila svoju právomoc,, ale i vedome uviedla nepravdivé údaje v zápisnici z pojednávania a svojím konaním sa spolupodieľala na marení spravodlivosti. Čo je zarážajúce, že z predmetného pojednávania mal byť vyhotovený zvukový záznam, ktorý však nie je kompletným, čo taktiež preukazuje tvrdenie, že konala vedome. Svoje konanie dokonca aj zlahčovala vo svojom vyjadrení voči našej sťažnosti, že vo veci umožnila konať neoprávneným osobám a že im doručovala aj zasielky. Vo svojej odpovedi účelovo zatajila, že sa Mgr. Martin Gazdík preukázal plnomocenstvom MST PARTNERS, s. r. o. a nie MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s. r. o. a že vedome klamala v zápisnici z pojednavania. Z vyjadrenia sudkyne je jednoznačné, že konanie MST PARTNERS, s. r. o. a Mgr. Martina Gazdíka zľahčuje a odporúča obrátiť sa iba na advokátsku komoru, avšak nie na OČTK. Toto jej konanie má znaky klientelizmu a marenia objasnenia spáchania činu (príloha č. 7). Z vyjadrenia Predsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je jednoznačné, že je podozrenie, že sa vo veci stal trestný čin a sama predsedníčka Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom nás odporučila, aby sme vo veci podali trestné oznámenie (príloha č. 8), k čomu citujeme:


Pokiaľ vo Vašom podaní vyslovujete podozrenie, že v súvislosti s Vašim zastúpením advokátskou kanceláriou, resp. jeho ukončením bol spáchaný trestný čin, s trestným oznámením sa musíte obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú spáchanie trestného činu, teda na políciu alebo prokuratúru.”


Strana 4


II. Manipulovanie zvukového záznamu z pojednavania 19.02.2020


Zo zápisnice z pojednávania (príloha č. 4) vyplýva, že pojednávanie dňa 19. 02. 2020 trvalo od 12:40 hod. do 13:00 hod. a od 12:53 hod. sa začalo nahrávať. Pojednávanie bolo ukončené o 13:00 hod., čo je spolu cca 7 min. Po nahliadnutí do spisu mi bola poskytnutá nahrávka v dĺžke 3:36 minút, pričom je z obsahu nahrávky jednoznačné, že nahrávka neobsahuje ani začiatok a ani koniec. Máme podozrenie, že sudkyňa Mgr. Alena Búliková prípadne neznámy páchateľ zmanipulovali predmetnú nahrávku a časť nahrávky zlikvidovali, a to s úmyslom zatajenia skutočnosti, že sa na pojednávaní páchala trestná činnosť, nakoľko je nesporné, že sudkyňa bola povinná si na začiatku pojednávania vyžiadať plnomocenstvo uzatvorené medzi MST PARTNERS, s. r. o. a nami, t. j. odporcami v konaní.


Z horeuvedeného dôvodu žiadame OČTK, aby zabezpečili predmetnú nahrávku a formou znaleckého skúmania zistili, kto a kedy predmetnú nahrávku upravil a aby bola obnovená zlikvidovaná časť zvukového záznamu.


Poukazujeme na nadštandardné zaobchádzanie sudkyne Mgr. Aleny Búlikovej v prospech Ing. Slavomíra Sarkócyho, kde jeho bratranec a splnomocnený zástupca Mgr. Ing. Ján Sarkócy, bývalý vysoký dôstojník ŠTB, ktorý by mal byť v súčasnosti na invalidnom dôchodku najmä z dôvodu psychiatrickej diagnózy (viď. príloha č. 9 - Rozsudok zo dňa 15. 06. 2017 Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 16C/128/2011 bod 11.11) z dôvodu, že podľa jeho slov ako tréner reprezentácie karate na majstrovstvách sveta sa pojednávania zúčastniť nemohol, tak ho sudkyňa ochotne presunula na jemu vyhovujúci dátum, ktorý si vzájomne dohodli a skutočnosti, že sa bývalý eštebák, SISkár a súčasný invalid, ako tréner reprezentácie v karate nemôže zúčastniť pojednávania sudkyňa uznala ako dostatočný a termín pojednávania na jeho želanie zmenila aj bez toho, že by naozaj preukázal, že ako invalid je oficiálne trénerom reprezentácie Slovenskej republiky v karate. Poukazujeme na skutočnosť, že v našom prípade dôvod zákazu medzinárodného cestovania a zákaz letov z Veľkej Británie na Slovensko ako dostatočný dôvod nemožnosti zúčastniť sa pojednávania nebol. Taktiež poukazujeme na skutočnosť nadštandardných vzťahov sudkyne Mgr. Aleny Búlikovej a Ing. Slavomíra Sarkócyho a Mgr. Ing. Jána Sarkócyho, že sudkyňa prioritne zvoláva pojednávania v predmetnej veci, a to dokonca aj na úkor iných pojednávaní, ktoré takto nadštandardne nevybavuje, a to všetko počas pandémie COVID - 19, keď sudkyni je veľmi dobre známe, že náš právny zástupca sa nemá ako pojednávania zúčastniť z dôvodu zákazu a sťaženia medzinárodného cestovania z Veľkej Británie, a taktiež z dôvodu, že my, ako odporcovia v tomto konaní sme vo vysokom veku, a že náš život a zdravie je koronavírusom najviac ohrozovaný. Je až neuveriteľné, že sudkyňa takto vybavuje predmetnú vec na úkor iných konaní. Počas pandémie COVID - 19 boli pojednávania vytýčené na tieto dátumy:


Strana 5


19. 02. 2020, 15. 04. 2020, 24. 07. 2020, 02. 10. 2020, 30. 10. 2020, 08. 01. 2021, 26. 02. 2021, 31. 03. 2021, 21. 04. 2021.


Ostatné pojednávanie je vytýčené na deň 21. 04. 2021, aj keď sudkyňa Mgr. Alena Búliková tým porušuje Vyhlášku č. 108/2021 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z. Súčasne je jej tiež dobre známe, že náš právny zástupca žijúci v Spojenom kráľovstve sa nemá možnosť na pojednávanie dostaviť z dôvodu pandémie a opatrení s tým súvisiacich a taktiež je jej známe, že my obaja patríme do najrizikovejšej skupiny z hľadiska nákazy COVID - 19.


III. Manipulovanie so zvukovým záznamom z pojednávania 24. 07. 2020


Zo zápisnice z pojednávania vyplýva, že pojednávanie dňa 24. 07. 2020 (príloha č. 10) trvalo od 9:00 hod. do 10:20 hod. s 10 minútovým prerušením pojednávania, čo je časovo 1:10 hod., avšak súdom nám bol poskytnutý zvukový záznam iba 1:01:17 hod.. Zo zvukového záznamu je jednoznačné, že predmetný zvukový záznam je nekompletný. Máme podozrenie, že sudkyňa Mgr. Alena Búliková prípadne neznámy páchateľ zmanipulovali predmetnú nahrávku a časť nahrávky zlikvidovali.


Z horeuvedeného dôvodu žiadame OČTK, aby zabezpečili predmetnú nahrávku a formou znaleckého skúmania zistili, kto a kedy predmetnú nahrávku upravil a aby bola obnovená zlikvidovaná časť zvukového záznamu.


Dňa 24. 07. 2020 sa konalo pojednávanie bez nás, odporcov, a to z dôvodu, že sudkyňa neakceptovala dôvody nemožnosti sa zúčastniť pojednávania, a to ani dôvod, že kvôli pandémii COVID - 19 nelietali lietadla z Londýna, kde býva náš právny zástupca a objektivne sa nemal ako dostaviť na pojednávanie. Zastupovanie iným právnym zástupcom je nemožné z dôvodu veľkého rozsahu spisu, nakoľko by sa nestihol oboznámiť s jeho obsahom. Sama predsedníčka súdu v odpovedi na našu žiadosť na odstránenie prieťahov v konaní uvádza, že sudkyni trvalo 2 roky, dokedy sa so spisom oboznámila (príloha č. 11). Iného právneho zástupcu si tiež nemôžeme dovoliť po finančnej stránke.


Zo zachovanej časti zvukového záznamu z pojednávania je jednoznačné, že je na pojednávaní páchaná trestná činnosť, a že dokonca sudkyňa poskytovala “bezplatne” právne rady Ing. Slavomírovi Sarkócymu - navrhovateľovi v konaní 5C/16/2008 a jeho splnomocnenému zástupcovi Mgr. Ing. Jánovi Sarkócymu, bývalému vysokému dôstojníkovi ŠTB, SIS a zamestnancovi Prezídia polície SR.


Strana 6


IV. Trestné oznámenie voči Ing. Slavomírovi Sarkócymu, ktorý mňa (Ing. Jarmilu Pleškovú) ohovára, že som nikdy nemala zlomenú nohu a týmto nepravdivým tvrdením znižuje moju dôstojnosť a snaží sa neoprávnene obohatiť o viac ako 1 milión Sk (o viac ako 33 tis. eur)


Je nesporné, že práve navrhovateľ Ing. Slavomír Sarkócy mňa, Ing. Jarmilu Pleškovú, na pojednávaní opakovane ohováral a tvrdil, že som nikdy nemala zlomenú nohu a mám podozrenie, že sa svojím konaním dopustil trestného činu. Ako preukazuje zvukový záznam, Ing. Slavomír Sarkócy sa opakovane vyjadril na pojednávaní 24. 07. 2020, že som nikdy nemala zlomenú nohu, čo tvrdil pred sudkyňou, súdnym úradníkom a svojim splnomocneným zástupcom, pričom si bol dobre vedomý, že sa predmetné konanie nahráva a jeho ohováranie sa tak bude rozširovať medzi viacerými osobami a zamestnancami súdu. Toto jeho nepravdivé tvrdenie je účelové, nakolko si na základe tohto tvrdenia nárokuje odškodnenie viac ako 1 milion SK (viac ako 33 tisíc eur).


Mám znalosť, že ma takto ohovára aj v obci Lubina a toto nepravdivé tvrdenie o mne rozširuje verejne a dokonca aj pred zamestnancami OČTK a súdu. Z dôvodu prípravy na pojednávanie sa so zvukovým záznamom zoznamili aj odporca Milan Pleško a náš právny zástupca Mgr. Dušan Pleško. Ohováranie mojej osoby (Ing. Jarmily Pleškovej) Ing. Slavomírom Sarkócym, bytom 916 12 Lubina 162, poškodilo moje dobré meno a dôstojnosť pred mnohými ľuďmi, spoluobčanmi, zamestnancami súdu a sudcami.


Z lekárskej správy (príloha č. 12) vyhotovenej na základe žiadosti OO PZ Stará Turá zo dňa 17. 07. 2000 (príloha č. 13), Správy posudkovej lekárky zo dňa 10. 08. 2000 (príloha č. 14) a znaleckého posudku MUDr. Vladimíra Majeríka (príloha č. 15) jednoznačne vyplýva, že som mala zlomenú nohu a táto diagnóza stanovená lekárom sa nedá spochybniť.


Máme podozrenie, že sudkyňa Mgr. Alena Búliková vedome nezaprotokolovala predmetné nepravdivé tvrdenia na pojednávaní dňa 24. 07. 2020, ale sú zaznamenané na zvukovom zázname z pojednávania. Zo zápisnice z predmetného pojednávania je jednoznačné, že sudkyňa predmetné nepravdivé tvrdenia nezaprotokolovala, lebo dobre vedala, že sú lživé a že sa navrhovateľ dopúšťa trestného činu ohovárania. Okrem iného, tieto nepravdivé tvrdenia preukazujú, že je navrhovateľ Ing. Slavomír Sarkócy klamár a že vedome klame o veciach, o ktorých vie, že sú lživé. Týmto konaním sa mu sudkyňa snaží zadovážiť prospech a zatajiť v zápisnici, že je klamár.


V. Trestné oznámenie voči Mgr. Ing. Jánovi Sarkócymu za ohováranie, že v súvislosti so zlomeninou mojej nohy dňa 25. 04. 2000 som si ju nechala nakopnúť mojim manželom Milanom Pleškom


Na pojednávaní dňa 24. 07. 2020 nás Mgr. Ing. Ján Sarkócy, bytom Limbach, Limbova 3, ohovoril cit.:

Strana 7


“to, že si ju nechala nakopnúť jej mužom”


a tak mal byť spravený úraz nohy, čo nie je pravda. Ohováraním nás obviňuje zo spáchania trestného činu ako potvrdzuje záznam z pojednávania dňa 24. 02. 2020.


VI. Likvidácia dôkazu videopáska a odstránenie CD zo spisu


Z úradného záznamu zo dňa 07. 11. 2013 vyplýva, že náš hlavný dôkaz, t. j. odporcov v konaní 5C/16/2008, bol zničený, a to sudcani alebo príslušníkmi kriminalnej policie (príloha č.16).


Skutočnosť, že neznámy páchateľ zlikvidoval predmetný dôkaz, a to priamo v priestoroch súdu alebo kriminálnej polície a prokuratúry, preukazuje opodstatnenosť tvrdenia, že práve príslušníci OČTK a súdy opakovane pochybili, čím páchateľovi viacerých trestných činov zabezpečili beztrestnosť a opodstatňuje podozrenie, že sa jedná o organizovanú zločineckú skupinu.


Z úradného záznamu je jednoznačné, že sa sudkyňa JUDr. Elena Šuríková preukázateľne dozvedela, že neznámy páchateľ zlikvidoval /poškodil predmetný dôkaz a že páchateľom bude pravdepodobne príslušník kriminalnej policie, alebo sudca Najvyššieho súdu SR / Krajského súdu / Okresného súdu.


Zo spisu je jednoznačné, že sudkyňa JUDr. Elena Šuríková opomenula akokoľvek konať, čím zabezpečila beztrestnosť páchateľovi predmetného trestného činu. Sudkyňa bola povinná oznámiť spáchanie predmetného trestného činu OČTK, a to aj vtedy, ak predmetný trestný čin spáchali práve OČTK. Sudkyňa bola taktiež povinná, požiadať o odborné stanovisko, či bol dôkaz zničený úmyselne a či sa dá predmetná videopáska odborne opraviť, keďže neexistuje možnosť, aby bola predmetná páska poškodená v celom rozsahu. Je nesporné, že ak by sa jednalo o nechcenú činnosť v dôsledku manipulácie so spisom, páska by bola poškodená len čiastočne, a teda by bola ľahko opraviteľná. Je zarážajúce, že neznámy páchateľ zlikvidoval náš hlavný dôkaz, a to práve pred postúpením veci na Ústavný súd SR. Čo je ešte viac zarážajúce, že sudkyňa pred postúpením spisu na Ústavný súd SR sa nepokúsila o odbornú obnovu / opravu predmetného dôkazu, prípadne že nepožiadala nás, v predmetnom súdnom konaní odporcov, o opätovné doloženie tohoto dôkazu. O zničení videopásky sme sa dozvedeli až 02. 03 2021, kedy mi súd doručil na moje vyžiadanie fotokópie strán spisu, ale ani vtedy nás súd o zlikvidovaní dôkazov zo súdneho spisu 5C/16/2008 neupozornil, ale zistili sme to len sami. Dokonca sudkyňa JUDr. Elena Šuríková nielenže sa nesnažila o opravu zlikvidovaného dôkazu (videopásky), ale svojou činnosťou zo spisu odstránila aj ďalší dôležitý dôkaz, a to nahrávku relácie Paľba, ktorá obsahovala časti videozáznamov z predmetnej zlikvidovanej videokazety, o čom sme sa rovnako dozvedeli až z doručených fotokópií strán spisu dňa 02. 03. 2021. Svojim konaním zabezpečila, že zo spisu boli odstránené videozáznamy, ktoré preukazovali


Strana 8


neopodstatnenosť žaloby. Naša ústavná sťažnosť bola doručená Ústavnému súdu dňa 15. 01. 2014, dňa 30. 04. 2014 sudkyňa vrátila CD navrhovateľovi Ing. Sarkócymu (príloha č. 17 a č. 18).


Súdne konanie č. 5C/16/2008 je vedené na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom na základe žaloby Ing. Slavomíra Sarkócyho podanej 06. 03. 2001 s prideleným číslom konania 5C 156/01 do prečíslovania všetkých spisov okresného súdu Nové Mesto nad Váhom v roku 2008 a od začiatku je v konaní zastupovaný bratrancom Bc. Ing. Jánom Sarkócym.


Takisto sudkyňa Mgr. Alena Búliková vo veci likvidácie dôkazov opomenula akokoľvek konať, čím pokračovala v zatajení spáchaného zločinu a v marení spravodlivosti. Máme podozrenie, že ide o pokračujúci zločin, ktorý sa naďalej pácha a tento zločin má byť dokonaný zmarením spravodlivosti a vynesením zmanipulovaného rozsudku.


VI. Odmietnutie vyhotovenia fotokópie spisov Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom ČVS: ORP-525/OVK-NM-2011 a ČVS: ORP-529/OVK-NM-2011


Po tom, ako sme sa dozvedeli o zničení videopásky v spise sp. zn. 5C/16/2008, dňa 25. 03. 2021 sme požiadali Okresné riaditeľstvo PZ Nové Mesto nad Váhom o fotokópie spisov ČVS: ORP-525/OVK-NM-2011 (príloha č. 19) a ČVS: ORP-529/OVK-NM-2011 (príloha č. 20), ktorého súčasťou má byť aj znalecký posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave, ktorý jednoznačne preukazuje, že zničená páska nemala znaky manipulácie a že oznamovateľ Mgr. Ing. Ján Sarkócy sa dopustil trestného činu krivého obvinenia. Máme podozrenie, že riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom, Odboru kriminálnej polície pplk. Ing. Peter Habánik predmetný spis pred nami zatajuje (príloha č. 21 a č. 22), pretože predmetný spis môže dokazovať, že práve zamestnanci kriminálnej polície zlikvidovali predmetnú videopásku (viď. príloha č. 16), čím sa dopustili zločinu. Taktiež poukazujeme na luxusné vzťahy bývalého dôstojníka ŠTB Mgr. Ing. Jána Sarkócyho a zamestnancov kriminálnej polície, keďže aj sám bývalý eštebák sa opakovane preukazoval preukazom Prezídia PZ. Taktiež máme podozrenie, že predmetný spis je pred nami zatajovaný z dôvodu, že spis preukazuje, že sme nevinní, a tým taktiež preukazuje, že nás bývalý eštebák protiprávne ohovoril a obvinil zo spáchania zločinu.


VII. Podozrenie zo spôsobenia škody Slovenskej republike - súdne poplatky


Naše podozrenie, že súd má v úmysle spôsobiť škodu Slovenskej republike vo výške niekolko tisic eur, a to za súdne poplatky, ktoré vyplývajú navrhovateľovi Ing. Slavomírovi Sarkócymu za uplatnenie si nároku 1 SK za každého diváka avšak minimálne z 577 tis divákov, z čoho vyplýva, že je navrhovateľ Ing. Slavomír Sarkócy povinný uhradiť súdny poplatok zo sumy minimálne 577 tis. Sk, z čoho súdny poplatok je minimálne 577 tis. x 0,06 = 34 620,- Sk. Navrhovateľ bol povinný tento súdny poplatok zaplatiť k dátumu podania


Strana 9


návrhu na zmenu petitu a taktiež k neúspešnému odvolaniu. Z čoho vyplýva, že suma je minimálne dvojnásobná. Je nesporné, že súd navrhovateľovi Ing. Slavomírovi Sarkócymu služby poskytol a o jeho neoprávnenom nároku rozhodol riadne v prvoinštančnom konaní a dokonca aj v odvolacom konaní.


Máme podozrenie, že odporca stiahol časť žalobného návrhu z dôvodu, aby spôsobil Slovenskej republike škodu a vyhol sa zaplateniu predmetných poplatkov, a to napriek tomu, že sa k zaplateniu poplatkov zaviazal pri zmene petitu a to, že ich zaplatí. Taktiež máme podozrenie, že súd nechce predmetné súdne poplatky vyrubiť z dôvodu nadštandardných vzťahov súdu a navrhovateľa Ing. Slavomíra Sarkócyho.


VIII. Podozrenie zo spôsobenia škody nám - trovy konania a naše spolupodieľanie na úhrade kontrolného znaleckého posudku


Máme podozrenie, že navrhovateľ Ing. Slavomír Sarkócy a aj súd nám úmyselne chce spôsobiť škodu odstúpením od petitu, ktorý je ;značnou časťou predmetnej žaloby. Poukazujeme na skutočnosť, že nám súd a aj navrhovateľ Ing. Slavomír Sarkócy spôsobil škodu niekoľko tisíc eur z titulu právneho zastupovania a znaleckého skúmania. Z dôvodu rozšírenia žaloby v roku 2007 vzhľadom na hroziace vysoké škody zo žaloby sme boli nútení sa obrátiť na prestížnu advokátsku kanceláriu VALKO&PARTNERS a po jeho vražde nasledovné, pričom cena právneho zastúpenia a znaleckého skúmania bola viac ako 10 tis. eur. Poukazujeme na skutočnosť, že sudkyňa JUDr. Elena Šuríková pri vynášaní protiústavného rozsudku nám vedome spôsobila škodu samotným protiústavným rozhodnutím a dokonca aj máme podozrenie, že zneužila svoju právomoc a to tak, že o trovách konania rozhodla v rozpore s vtedy platnými zákonmi Slovenskej republiky, nakoľko my ako odporcovia sme boli úspešní v 4 petitoch z 5, a teda sme mali nárok na odškodnenie v podobe trov konania a právneho zastúpenia. Je nesporné, že k škode by nikdy nedošlo, ak by sudcovia okresného, krajského a najvyššieho súdu konali čestne a keby dodržiavali zákony a Ústavu SR. Skutočnosť, že sudcovia konali protizákonne a protiústavne dokazuje aj Nález Ústavného súdu číslo II. US 579/2016-82 zo dňa 02. 03. 2017. Skutočnosť, že sudcovia konali úmyselne a vedome dokazujú podania zavraždeného JUDr. Ernesta Valka, PhD. ktorý na hrubé porušovanie Ústavy SR a zákonov SR upozornil formou podania na súd krátko pred jeho vraždou, viď. spis sp. zn. 5C/16/2008 - podanie strana 302 až 307 ako aj ďalšie z tohoto obdobia.


Sudkyňa Okresného súdu JUDr. Elena Šuríková a sudcovia Krajského súdu v Trenčíne si boli veľmi dobre vedomí, že konajú protiústavne, a dokonca svojim konaním ako aj antidatovaným uznesením zosmiešnili podanie JUDr. Ernesta Valka, PhD. o protiústavnosti konania a máme podozrenie, že sudkyňa okresného súdu a sudcovia krajského súdu využili jeho vraždu na to, aby zneužili svoju právomoc a nás vedome protiústavným konaním poškodili.


Strana 10


Po zavraždení JUDr. Ernesta Valka, PhD. som bola dňa 10. 11. 2010 nahliadnuť do spisu na Krajskom súde v Trenčíne, ako je rozhodnuté vo veci podania JUDr. Ernesta Valka, PhD., kde mi bolo oznámené, že písomné vyhotovenie ešte neexistuje, rozhodnutie bolo napísané so spätným dátumom tak, aby vyzeralo, že bolo vyhotovené ešte pred vraždou JUDr. Ernesta Valka, PhD., aj keď bolo vyhotovené až po nej, ako ma informovalo informačné centrum Krajského súdu Trenčín.


IX. Odmietnutie doručenia uznesenia Krajského súdu v Trenčíne po Náleze Ústavného súdu SR na základe našej sťažnosti


Po našej žiadosti zo dňa 27. 11. 2019 o odstránenie prieťahov v konaní sme sa z odpovedi predsedu Krajského súdu Trenčín a tiež predsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom (príloha č. 11) dozvedeli, že Krajský súd v Trenčíne ešte 14. 03. 2018 po Náleze Ústavného súdu číslo II. US 579/2016-82 zo dňa 02. 03. 2017 prijal Uznesenie 17Co/292/2017-970, ktoré zaslal advokátskej kancelárii MST PARTNERS, s. r. o., ktorú sme my nikdy nesplnomocnili na naše zastupovane. Z toho dôvodu sme požiadali Krajský súd našou žiadosťou dňa 09. 10. 2020 (príloha č. 23) a tiež Okresný súd našou žiadosťou dňa 09. 10. 2020 (príloha č. 24) o zaslanie predmetného Uznesenia 17Co/292/2017-970, čo nám bolo odmietnuté, ako potvrdzuje príloha č. 25. Predsedníčka Okresného súdu Nové Mesto nad váhom JUDr. Eva Macúchová vo svojej odpovedi zo dňa 02. 11. 2020 (príloha č. 25) tvrdí, že Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 17Co/292/2017-970 zo dňa 14. 03. 2018 doručili spoločnosti MUNDIEROVÁ & PARTNERS, s. r. o., ktorá v tom čase už 4 roky neexistovala, a na základe tohoto doručenia neexistujúcej spoločnosti predmetné uznesenie bolo správoplatnené. Riešenie vzniknutej situácie bolo súdom odmietnuté - viď. príloha č. 26, č. 27, č. 28.


Nález Ústavného súdu číslo II. US 579/2016-82 zo dňa 02. 03. 2017 v mnohonásobne väčšom rozsahu (51 strán) veľmi ochotne po požiadaní doručil Okresný súd Ing. Sarkócymu poštou dokonca až dvakrát. Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 17Co/292/2017-970 zo dňa 14. 03. 2018 sme z informačného centra osobne vyzdvihli 02, 03. 2021 spolu s ďalľími listinami zo spisu a zvukovými záznamami z pojednávaní 19. 02. 2020 a 24. 07. 2020.


X. Klientelizmus a nerovný prístup súdu


Dobré kontakty navrhovateľa Ing. Slavomíra Sarkócyho na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom a Krajský súd v Trenčíne preukazujú vyjadrenie sudkyne JUDr. Eleny Zaťkovej (príloha č. 29) a taktiež opakované zvýhodňovanie Ing. Slavomíra Sarkócyho sudcami a dokonca falšovanie zápisníc z pojednávaní a klamstvá a ohovárania sudcami v náš neprospech. Osobne sme videli a počuli sudkyňu JUDr. Elenu Zaťkovú, že navštívila na pozemku pri rodinnom dome Ing. Slavomíra Sarkócyho v obci Lubina a poskytovala mu právne rady, ako má konať vo veci zlomeniny mojej nohy 5C/16/2008 a zrútenej


Strana 11


čiernej stavby oporného múru sp. zn. 5C/34/2008 a navrhovateľa utešovala, že sa nemá báť, že to dobre dopadne. Z predmetnej návštevy je možné, že existuje aj videozáznam a fotografie. Predmetná sudkyňa JUDr. Elena Zaťková v dobe poskytovania právnych rád a ukľudňovania Ing. Sarkócyho bola sudkyňou Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom a následne bola povýšená na krajskú sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne, takisto ako bol povýšený sudca Mgr. Ivan Kubínyi, ktorý po vynesení rozsudku v konaní 5C/34/2008 a spracovaní podkladov pre odvolací súd v Trenčíne bol povýšený na sudcu Krajského súdu v Trenčíne. Aj v tomto konaní 5C/34/2008 bol navrhovateľ Ing. Slavomír Sarkócy s manželkou Alenou, oba zastúpení Mgr. Ing. Jánom Sarkócym.


Poukazujeme na skutočnosť, že sudca Mgr. Ivan Kubínyi klamal v rozsudku a tým v rozsudku verejne ohovoril mňa (Milana Plešku) a máme podozrenie, že svojim protiprávnym konaním sudca konal ako člen organizovaného zločinu, nakoľko vyniesol rozsudok voči mne (Milanovi Pleškovi) ako odporcovi vo veci zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti, pričom ja (Milan Pleško) som nikdy nebol vlastníkom predmetného pozemku. Podozrenie, že sudca Mgr. Ivan Kubíny spáchal podvod a zneužil svoju právomoc preukazuje aj skutočnosť, že sám sudca v rozsudku uznal, že predmetná zrútená čierna stavba vysokého oporného múru s vysokou drevenou nadstavbou, o ktorú sa jednalo a ktorej vlastníkom a zhotoviteľom je Ing. Slavomír Sarkócy s manželkou Alenou, mala zápornú hodnotu ešte pred haváriou už od jej vzniku. Avšak ako je uvedené vyššie, sudca Mgr. Ivan Kubínyi túto zápornú hodnotu vedome z vyčíslenia škody neodpočítal a máme podozrenie, že svojim podvodným konaním sa snaží obohatiť navrhovateľa Ing. Slavomíra Sarkócyho - podrobnejšie viď. príloha č. 30 - Dovolanie. Taktiež poukazujeme, že sudca Mgr. Ivan Kubínyi preukázateľne zistil, že znalecký posudok Ing. Mariána Bachara a znalecký posudok Karola Facínka sú nepravdivé, a tým bolo opodstatnené podozrenie, že predmetní súdni znalci sa vyhotovením nepravdivých znaleckých posudkov dopustili zločinu marenia spravodlivosti, sudca Mgr. Ivan Kubínyi vo veci bol nečinný, čím zabezpečil beztrestnosť a svojim konaním zmaril objasnenie spáchaných skutkov. Podozrenie, že predmetný sudca vedome zneužil svoju právomoc preukazuje i skutočnosť, že rozsudok oprel o znalecký posudok, ktorý sám vyvrátil ako nepravdivý a dokonca tento posudok, ako sám sudca uviedol, okrem iných nedostatkov absentoval akúkoľvek zápornú hodnotu predmetnej zrútenej čiernej stavby oporného múru. Viac detailov je uvedené v prílohe č. 30. Pre dôležitosť uvádzame, že zrútená čierna stavba oporného múru s vysokou drevenou nadstavbou už 22. rok ohrozuje životy v jeho blízkosti, ničí náš majetok a bráni nám dokončiť stavbu nášho rodinného domu (príloha č. 31). Orgány verejnej moci naďalej odmietajú vo veci konať.


Poukazujeme na skutočnosť, že Krajský súd konal protiústavne tak, ako dokazuje Nález Ústavného súdu číslo II. US 579/2016-82 zo dňa 2. marca 2017, čím nám spôsobil škody. Máme podozrenie, že krajský súd ako člen organizovaného zločinu vyniesol protiústavný rozsudok v odvolacom konaní na to, aby zabezpečil prospech navrhovateľovi Ing.


Strana 12


Slavomírovi Sarkócymu, pričom Ing. Slavomír Sarkócy mal na krajskom súde predmetnú kamarátku a sudcu Mgr. Ivana Kubínyiho, u ktorých máme podozrenie, že mu zabezpečili protiprávny prospech.


XI. Zadržiavanie zásielok a predvádzanie


Máme podozrenie, že organizovaný zločin zneužíva zadržiavanie zásielok a neúspešné úkony polície na doručenie písomností / predvolaní a iné ako nástroj páchania trestnej činnosti. Ako sa nám podarilo preukázať, za čo sa nám ospravedlnil aj generálny riaditeľ a. s. Slovenská pošta Banská Bystrica, zamestnanci pošty pred nami zatajovali zásielky v súdnych a trestných konaniach, čím marili spravodlivosť (príloha č. 32, 33). Máme podozrenie, že aj poslednú zásielku od Okresného riaditeľstva PZ sa zamestnanci pošty Bzince pod Javorinou predo mnou snažili zatajiť, nakoľko zásielka odoslaná 30. 03. 2021 mi nebola riadne oznámená a prvý pokus o doručenie zásielky zamestnanci pošty urobili až potom, ako si môj manžel Milan Pleško zhodnú zásielku v tej istej veci prevzal na pošte Blatná na Ostrove (cca 150 km vzdialenej od podacej pošty v Novom Meste nad Váhom) a to 6. deň uložemia na pošte (príloha č. 34). Prvýkrát som bola upovedomená o doručovaní zásielky až po tom, ako si môj manžel prevzal zásielku adresovanú jemu na poštu Blatná na Ostrove. Teda je nesporné, že zamestnanci pošty Bzince pod Javorinou mali predmetnú zásielku schovanú a o jej doručenie sa prvýkrát pokúsili až 13. deň od odoslania zásielky. z pošty cca 7 km vzdíalenej (príloha č. 35). V systéme pošty Sledovanie zásielok podľa podacieho čísla bola vyznačená úložná doba 19 dní, na obálke vyznačená 7 dní. Taktiež poukazujneme na skutočnosť, že zamestnanci pošty Bzince pod Javorinou. neoprávnene označili zásielku OR PZ za doručenú, aj ked doručená nebola a týmto došlo k zlému zaznačeniu času a dátumu doručenia zásielky polície s 3 dňovou lehotou na podanie sťažnosti, pričom zásielka bola riadne doručená o 14 dní neskôr ako bolo vyznačené v systéme (príloha č. 35).


Máme podozrenie, že organizovaný zločin využíva služieb príslušníkov polície a to už od roku 2000 do súčasnosti. Je nesporné, že organizovanému zločinu sa opakovane podarilo zatajiť zásielky nám zasielané vďaka činnosti polície. Poukazujeme na skutočnosť, že neznámi páchatelia v uniforme príslušníkov PZ nakričali na mňa Milana Pleška prečo som podal trestné oznámenie, aj keď som žiadne nepodal, pričom mi žiadnu zásielku nedoručovali ani nič iné nevyžadovali. Zarážajúce je, že riaditeľ Krajského riaditeľstva polície v Trenčíne vo svojom vyjadrení k veci uviedol, že žiadni príslušníci PZ mňa, Milana Pleška, nevyhľadávali, alebo že ma nenavštívili, avšak z vyjadrenia prokurátorky je jednoznačné, že príslušníci PZ nás mali neúspešne vyhľadávať opakovane tam, kde sme neboli, čo bolo dôvodom zmarenia vyšetrovania trestných činov. Máme podozrenie, že organizovaný zločin zneužíva tzv. neschopnosť príslušníkov PZ doručiť zásielky na marenie vyšetrovania trestných činov a taktiež na marenie spravodlivosti v občianskoprávnych konaniach.


Je nesporné, že príslušníci PZ prišli za mnou, Milanom Pleškom, na to, aby na mňa nakričali, z čoho neurobili žiadny úradný záznam, avšak prokuratúra tvrdí, že príslušníci PZ


Strana 13


boli neschopní nás zastihnúť, aj keď dobre vedeli, že kde sa ja, Milan Pleško, nachádzam - práca, doma. Ja, Ing. Jarmila Plešková, som bola skoro stále doma a nikdy príslušníci PZ ma doma nehľadali, dokonca ani v dobe, keď na mňa, Milana Plešku, nakričali, sa na mňa, Ing. Jarmilu Pleškovú, vôbec nepýtali, a teda ani sa nepokúšali niečo doručiť ani mne, Ing. Jarmile Pleškovej, a svoju návštevu zatajili pred nadriadenými.


Máme podozrenie, že organizovaný zločin má osvedčenú prax využívať neschopnosť príslušníkov PZ na správoplatňovanie rozhodnutí, ktoré nám týmto úmyselne poškodzujú meno, a to tým, že si údajne nepreberáme zásielky a že sa pred políciou skrývame, pričom preukázateľne je to práve naopak. Doručovanie písomností prostredníctvom polície sa dá najľahšie zneužiť na správoplatňovanie písomností a na poškodzovanie mena, že sa adresátovi nepodarilo doručiť zásielku. Nikdy nenechali policajti v poštovej schránke žiadny odkaz, že sa nám pokúšajú doručiť poštu, ochotne by sme sa im boli sami ozvali. Naopak máme podozrenie, že sa o doručenie ani nepokúšali, lebo by sme ich museli vidieť a počuť. K veci problémov s doručovaním pošty a bezdôvodným predvádzaním v konaniach 5C/16/2008 a 5C/34/2008 podrobnejšie je uvedené v prílohách č. 36 a č. 37.


XII. Podozrenie zo spáchania zločinu marenia spravodlivosti


Máme vážne podozrenie, že Ing. Slavomír Sarkócy, navrhovateľ v súdnom konaní 5C/16/2008 a jeho splnomocnený zástupca bratranec Mgr. Ing. Ján Sarkócy sa dopustili zločinu marenia spravodlivosti a to tým, že predložili nepravú listinu, na základe ktorej si žiadajú vyplatiť odškodnenie, zadosťučinenie vo výške minimálne 577 tis Sk. Bývalý vysoký dôstojník ŠTB, zamestnanec Prezídia PZ a vysoký dôstojník SIS Mgr. Ing. Ján Sarkócy osvedčil a tvrdil, že mu bývalá spolužiačka, ktorá má agentúru, kde robí monitoring sledovanosti vytvorila predmetný sporný dôkaz - príloha č. 38 - že počet divákov, ktorí v daný deň sledovali predmetnú reláciu Paľba bol presne 577 tisíc, za čo si žiada 1 Sk za každého diváka, čo je 577 tisíc Sk. pričom predmetnej bývalej spolužiačke Mgr. Ing. Jána Sarkócyho, navrhovateľovi Ing. Slavomírovi Sarkócymu a taktiež jeho splnomocnenému zástupcovi Mgr. Ing. Jánovi Sarkócymu je veľmi dobre známe, že predmetná štatistika je nepresná s odchýlkou 10 tisíc až 100 tisíc ľudí, a teda je veľká pravdepodobnosť, že si nárokuje neoprávnene 10 tisíc až 100 tisíc Sk . Poukazujeme na skutočnosť, že predmetný dôkaz dal bývalý eštebák vytvoriť svojej bývalej spolužiačke, ktorá má agentúru, kde robí monitoring sledovanosti práve v dobe, keď si taktiež neoprávnene na základe nepravdivých dokladov požadoval desiatky miliónov Sk od Slovenskej republiky, za čo bol aj trestne stíhaný vo viacerých trestných konaniach, ako preukazujú viaceré rozsudky. Na základe ratingu si uplatňuje navýšenie zadosťučinenia o 250 tis. Sk ako pevnú sumu + 1 Sk za 1 diváka, ktorý reláciu Paľba sledovoal, t. j. + ďalších min. 577 tis. Sk.


Máme podozrenie, že sudkyňa Mgr. Alena Búliková o nepravdivosti predmetnej listiny dobre vie a že z toho dôvodu poradila navrhovateľovi Ing. Sarkócymu, aby si predmetnú sumu nenárokoval. Avšak sudkyňa vo veci podozrenia zo spáchania trestnej činnosti


Strana 14


opätovne zostala nečinná a nad bývalým eštebákom zavrela oči. Poukazujeme na skutočnosť, že práve v dobe, keď príslušníci polície a prokuratúry marili vyšetrovania vo veciach bývalého eštebáka z dôvodu, že ho nemôžu zastihnúť, a taktiež z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pre psychiatrickú diagnózu sa práve tento bývalý eštebák a bývalý SISkár riadne osobne zúčastňoval na pojednávaniach súdu a dokonca osobne navštevoval oddelenia kriminálnej polície a prokuratúry za účelom podávania neopodstatnených trestných oznámení. Teda je nesporné, že OČTK sa s tzv. nezastihnuteľným trestne stíhaným bývalým eštebákom a bývalým SISkárom opakovane stretávali. Týmto konaním polície mu až trestnosť prepadla. Máme vážne podozrenie, že OČTK vo veci vyšetrovania bývalého eštebáka a bývalého SISkára konali ako organizovaná zločinecká skupina a svojimi tzv. pochybeniami zabezpečili nevyšetrenie predmetných činov.


XIII. Justičná Mafia


Vážená Špeciálna prokuratúra SR, týmto Vás žiadame, aby toto trestné oznámenie nebolo pridelené OČTK v Trenčianskom kraji, nakoľko máme podozrenie, že OČTK konali a konajú vo veciach týkajúcich sa našej rodiny ako organizovaná zločinecká skupina, ďalej len Justičná Mafia.


Dňa 25. 04. 2000 mňa, Ing. Jarmilu Pleškovú, napadol sused Ing. Slavomír Sarkócy skoro v strede môjho pozemku. Následne po útoku som bola ošetrená na pohotovosti a hneď po ošetrení, t. j. 25. 04. 2000 som išla na políciu aj na základe upozornenia ošetrujúceho lekára z pohotovosti na túto moju zákonnú povinnosť. Na polícii som urobila ústne oznámenie, o ktorom bola políciou spísaná zápisnica a zároveň si príslušníci polície pozreli videozáznam nasnímaný z útoku. Rontgenové vyšetrenie potvrdilo, že mám nohu zlomenú. Lekár stanovil diagnozu zlomenina nohy cudzou osobou s práceneschopnosťou od 26. 04. 2000 do 12. 07. 2000 a potom som ešte chodila na rehabilitáciu (prílohy č. 12, 13, 14, 15).


Príslušníci Obvodného oddelenia PZ Stará Turá nevykonali dokazovanie, aj keď som o to opakovane žiadala a svojimi hrubými pochybeniami zmarili vyšetrovanie predmetného závažného trestného činu a páchateľovi zabezpečili beztresnosť. Máme podozrenie, že príslušníci OO PZ Stará Turá konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Príslušníci OO PZ Stará Turá do dnešného dňa nevykonali obhliadku miesta činu, nezabezpečili dôkazy, ktoré sa na mojom pozemku nachádzali, pritom sme ich o to mnohokrát žiadali, čím zmarili vyšetrovanie predmetného závažného trestného činu. Máme podozrenie, že príslušníci OO PZ Stará Turá tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Príslušníci OO PZ Stará Turá vo veci konali, aj keď neboli vecne príslušní vyšetrovať obzvlášť závažný trestný čin, čím konali protiprávne. Máme podozrenie, že príslušníci


Strana 15


OO PZ Stará Turá tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Dozorná prokurátorka JUDr. Gabriela Mezovská, nijako nezasiahla voči mareniu vyšetrovania predmetného trestného činu a vďaka jej nečinnosti a pochybeniam bolo zmarené vyšetrovanie predmetného trestného činu. Máme podozrenie, že príslušníci OO PZ, prokurátorka JUDr. Gabriela Mezovská tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Príslušníci OO PZ Stará Turá zmarili vyšetrovanie mnohých trestných činov, a to najmä vďaka ich pochybeniam, krivým výpovediam a ich nečinnosti. Máme podozrenie, že príslušníci OO PZ Stará Turá tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Príslušníci OO PZ Stará Turá vykonštruovali voči mne (Ing. Jarmile Pleškovej) trestné stíhanie vo veci krivé obvinenie, aj keď vo veci neboli vecne príslušní konať. Dokonca práve príslušníci OO PZ Stará Turá podali protiprávny návrh na obžalobu, ako bolo aj skonštatované Generálnou prokuratúrou SR (príloha č. 39). Vo veci krivého obvinenia dokladám ako prílohu č. 40 Rozsudok číslo NM - 13 T 175/03 zo dňa 13. 06. 2003. V relácii Paľba prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín JUDr. Gajdoš potvrdil, že žaloba nemala byť nikdy podaná. Máme podozrenie, že príslušníci OO PZ Stará Turá tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Prokurátorka JUDr. Gabriela Mezovská sfalšovala dôkaz na hlavnom pojednávaní a tento sfalšovaný dôkaz dokonca doložila do súdneho spisu za krivé obvinenie číslo konania NM - 13 T 175/03 (príloha č. 41 a č. 42). Za konanie JUDr. Gabriely Mezovskej sa mi Generálna prokuratúra SR ospravedlnila, avšak do dnešného dňa vec nebola riadne prešetrená a vďaka nečinnosti zodpovedných prokurátorov JUDr. Gabriela Mezovská nikdy nebola potrestaná za spáchaný čin. Ako prílohu č. 43 prikladám môj odpis z registra trestov (Ing. Jarmily Pleškovej), ako prílohu č. 44 prikladám Výpis z registra priestupkov a ako prílohu č. 45 prikladám stanovisko Obce Bzince pod Javorinou k našej rodine. Máme podozrenie, že príslušníci polície, prokurátorka JUDr. Gabriela Mezovská a vo veci zodpovední prokurátori tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Neznámy páchateľ, prokurátor / zamestnanec Generálnej prokuratúry SR ukradol a zlikvidoval dozorny spis spolu s doloženými dôkazmi vo veci zlomeniny mojej nohy dňa 25. 04. 2000, čím zabezpečil zmarenie vyšetrovania predmetného trestného činu a dopustil sa zločinu marenia spravodlivosti a likvidacie dôkazového materiálu. Máme podozrenie, že “neznámy” páchateľ, prokurátor / zamestnanec Generálnej prokuratúry SR tak konal ako člen organizovanej zločineckej skupiny.


Zodpovední prokurátori Generálnej prokuratúry SR, ktorí sa dozvedeli o krádeži a likvidácii dozorného spisu vo veci zlomeniny mojej nohy z priestorov Generálnej prokuratúry SR nijako nekonali, čím svojmu kolegovi / zločincovi zabezpečili beztrestnosť


Strana 16


a zmarili vyšetrovanie predmetného zločinu. Máme podozrenie, že zodpovední prokurátori Generálnej prokuratúry SR tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Príslušníci OO PZ Stará Turá zabezpečili vo veci vyšetrovania pádu čiernej stavby oporného múru Ing. Slavomíra Sarkócyho a jeho manželky Aleny nepravdivé znalecké posudky, ktoré mali byť použité na vykonštruovanie trestného stíhania mňa Milana Plešku a taktiež boli použité v súdmom konaní Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom o náhradu škody 5C/34/2008. Skutočnosť, že predmetné znalecké posudky sú nepravdivé preukázali znalecké posudky auditora statiky Ing. Jozefa Poštulku (príloha č. 46), Ústavu súdneho znalectva Bratislava (príloha č. 47 a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava, čo následne potvrdil aj rozsudok súdu. Za hrubé porušenie zákona bola Ing. Mariánovi Bacharovi uložená sankcia vyčiarknutie zo zoznamu znalcov (príloha č. 48). Máme podozrenie, že príslušníci OO PZ Stará Turá financovali spáchanie predmetného trestného činu z prostriedkov štátu. Máme podozrenie, že príslušníci OO PZ Stará Turá tak k2konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


OČTK Nové Mesto nad Váhom a Trenčín zmarili vyšetrovanie mnohých trestných činov aj keď je preukázateľne jasné, že trestné činy boli spáchané, tak ako nepravdivé znalecké posudky, nepravdivé výpovede, falšovanie dôkazu námestníčkou okresného prokurátora Nové Mesto nad Váhom JUDr. Gabrielou Mezovskou a mnohé iné. Máme podozrenie, že príslušníci OČTK Nové Mesto nad Váhom a Trenčín tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny a že im “neznámy” páchateľ, prokurator / zamestnanec Generálnej prokuratúry SR zabezpečuje beztrestnosť.


Neznámy páchateľ, a to sudca Najvyššieho súdu SR / Krajského súdu / Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom alebo príslušník kriminálnej polície, tak ako dokazuje úradný záznam zo dňa 07. 11. 2013 (príloha č. 16) zničil hlavný dôkaz videozáznam nás ako odporcov v súdnom konaní, čím sa dopustil zločinu marenia spravodlivosti a iných trestných činov. Následne sudkyňa JUDr. Elena Šuríková opomenula akokoľvek konať, čím zabezpečila beztrestnosť páchateľovi predmetného trestného činu a tým zmarila akékoľvek vyšetrovanie. Sudkyňa bola povinná oznámiť spáchanie predmetného trestného činu OČTK. Máme podozrenie, že sudkyňa JUDr. Elena Šuríková a neznámy páchateľ tak konali ako členovia organizovanej zločineckej skupiny.


Sudkyňa JUDr. Elena Šuríková vo veci ochrany osobnosti sp. zn. 5C/16/2008 rozhodla protiústavne, čo potvrdil Ústavný súd Slovenskej republiky Nálezom Ústavného súdu číslo II. US 579/2016-82 zo dňa 2. marca 2017. Máme podozrenie, že sudkyňa tak konala ako člen organizovanej zločineckej skupiny.


Sudkyňa JUDr. Elena Šuríková vo veci ochrany osobnosti sp. zn. 5C/16/2008 rozhodla v rospore so zakonmi SR, rozhodla protiprávne o trovách nás - odporcov, čím nám spôsobila


Strana 17


niekolko tisic eurovú škodu. Máme podozrenie, že sudkyňa tak konala ako člen organizovanej zločineckej skupiny.


Sudca Mgr. Ivan Kubínyi klamal a ohovoril mňa (Milana Plešku) v rozsudku tvrdením, že som spáchal priestupok, pritom toto tvrdenie je nepravdivé ako potvrdzujú závery OČTK. Máme podozrenie, že sudca Mgr. Ivan Kubínyi tak konal, klamal a ohovoril ma ako člen organizovanej zločineckej skupiny.


Sudca Mgr. Ivan Kubínyi opomenul akokoľvek konať vo veci nepravdivých znaleckých posudkov a spáchané trestné činy zľahčoval. V konaní 5C/34/2008 a tiež vyneseným rozsudkom nás veľmi poškodil, spôsobil nám aj finančné škody a hrubo zasiahol do našich základných práv a slobôd. Máme podozrenie, že sudca Mgr. Ivan Kubínyi tak konal ako člen organizovanej zločineckej skupiny.


Vyšetrovateľka kriminálneho odboru Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom Mjr. Mgr. Andrea Adamovicová začala trestné stíhanie bez dôkazov a dôvodov za zločin marenia spravodlivosti iba na základe trestného oznámenia bývalého eštebáka Mgr. Ing. Jána Sarkócyho bezprostredne pred vynesením rozsudku v súdnom konaní 5C/16/2008, o čom Mgr, Ing. Ján Sarkócy doložil do súdneho spisu ešte pred vynesením rozsudku oznámenie o začatí trestného stíhania vo veci nášho hlavného dôkazu videopásky. Videopásku zo spisu Mjr. Mgr. Andrea Adamovicová požičala na účely expertízneho skúmania a podľa prílohy 16 táto videopáska je zničená, k čomu je uvedené vyššie. Vyhotovenie fotokópie predmetného spisu nám bolo odmietnuté riaditeľom OR PZ. Podrobnejšie je uvedené vyššie a v prílohe č. 49. .Máme podozrenie, že prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Tibor Šumichrast zmaril vyšetrovanie podozrenia zo spáchania vážnej trestnej činnosti a to tým, že trestné oznámenie voči Mjr. Mgr. Andree Adamovicovej a de facto polícii Nové Mesto nad Váhom posunul OČTK Nové Mesto nad Váhom, aby o sebe sami rozhodli, či páchajú trestnú činnosť (príloha č. 50). Máme podozrenie, že OČTK Nové Mesto nad Váhom zahájili trestné stíhanie v nezmyselnej veci na objednávku,, aj keď preukázateľne vedeli, že predmetný trestný čin spáchaný nebol a že jediní, kto sa trestnej činnosti dopúšťal, boli iba príslušníci OČTK, ktorí marili vyšetrovanie trestných činov a dokonca zlikvidovali dozorný spis na Generálnej prokuratúre SR, ktorý obsahoval aj dôkazy. Vo veci tohoto zločinu dod nešného dňa nezačalo vyšetrovanie, aj keď o spáchaní predmetného zločinu prokurátori Generálnej prokuratúri preukázateľne vedia.


Opodstatnenosť podozrenia, že sa jedná o organizovanú zločineckú skupinu umocňuje aj prepojenie marenia vyšetrovania trestných činov s trestne stíhaným prokurátorom JUDr. Dušanom Kováčikom, ako dokazuje príloha č. 51, ktorá potvrdzuje, že naše trestné oznámenie voči sudkyni Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom JUDr. Elene Šuríkovej (príloha č. 52) definitívne postúpil na vybavenie Okresnej prokuratúre Nové Mesto nad Váhom, aj keď z jeho obsah a tiež naše následné podania takýto postup vylučovali. Tým došlo k zmareniu vyšetrenia nášho trestného oznámenia voči sudkyni


Strana 18


JUDr. Elene Šuríkovej. Skutočnosť, že nás v konaní 5C/16/2008 veľmi poškodila a hrubo zasiahla do našich základných práv a slobôd, potvrdzuje aj Nález Ústavného súdu číslo II. US 579/2016-82 zo dňa 2. marca 2017.


Skutočnosť, že príslušníci polície a prokuratúry úmyselne marili vyšetrovamie trestných činov zameraných voči nám potvrdzuje aj list Krajskej prokuratúry Trenčín sp. zn. 1 Kpt 1341/05 - 238 zo dňa 22. 07. 2008 (príloha č. 53).


MUDr. Jaroslav Ridoško vypracoval protiprávne Znalecký posudok, tak ako dokazuje Upozornenie predsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 06. 06. 2011 (príloha č. 54). Podrobnejšie k tomu je uvedené v prílohe č. 52. Máme podozrenie že znalecký posudok vypracoval ako člen organizovaného zločinu.


Vzhľadom na hore uvedené Vás žiadame, aby ste toto trestné oznámenie pridelili na prešetrenie nestranným príslušníkom PZ mimo Trenčianskeho kraja a aby vec priamo dozorovala Špeciálna prokuratúra SR. Máme podozrenie, že zločinec, ktorý zlikvidoval dozorný spis z priestorov Generálnej prokuratúry SR a prokurátori Generálnej prokuratúry SR, ktorý zmarili vyšetrovanie predmetného zločinu, budú ovplyvňovať vyšetrovanie tohto trestného oznámenia.


S pozdravom
Ing. Jarmila Plešková Milan Pleško75 views0 comments

Recent Posts

See All