top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Vývoj Stanov SLK s komentárom a pripomienkami

Stanovy SLK vypracoval Mgr. Dušan Pleško, bývalý tajomník SLK a to ešte v roku 2011 a boli v konečnej podobe prijate dňa 27. januára 2013. V predchádzajúcom období Stanovy SLK boli v zlom stave a Slovenská Kynologická Jednota odporučila Slovenskému Leonberger Klubu, že ích majú prepracovať, nakoľko v mnohých bodoch nevyhovovali legislatíve SR a dokonca jej odporovali. Mgr. Dušan Pleško v tom čase študoval právo na právnickej fakulte v Bratislave a vďaka jeho štúdiu vedel najlepšie, ako Stanovy SLK prepracovať a ich zmeniť od základov, tak aby boli v súlade so zákonmi SR a predpismy SKJ a FCI.

Výbor SLK mu ponúkol funkciu Tajomníka SLK, ako vďaku za jeho rozsiahlu prospešnú činnosť pre klub a jeho mnohé vylepšenia a zdokonaslenia právnych predpisov SLK. Dokonca v danom období vypracoval všetky základné právne predpisy SLK, ktoré sú do dnes platné, aj keď už v doplnenej podobe. Stanovy SLK sa od roku 2013 ďalej vyvýjali a rozhodol som sa zdokumentovať tento proces.

Naposledy Výbor SLK  dal návrh na zmenu Stanov SLK k Členskej Schôdzy SLK 27.01.2018, ktorým sa stanovy mali razantne zmeniť.  Z toho dôvodu som pre Vás vypracoval podrobbné porovnanie navrhovaných zmien so stavom platným k predmetnej Členskej Schôdzy SLK 27.01.2018.

Najvýraznejšia zmena vypracovaných stanov Mgr. Dušanom Pleškom bola skutočnosť, že si Predseda SLK presadil na Členskej Schôdzy SLK 27. januára 2013 rozdielne zaobchádzanie medzi členmi, ktorý sú v klube dlhodobe a tými, ktorý sa člemni práve stali. Ide o takzvané ASOCIOVANÉ členstvo a RIADNE členstvo. Táto zmena bola navrhnutá bez akejkoľvek predchádzajúceho prerokovania.  

Ďalšou výraznou zmenou Stanou SLK je zjednodušené, oveľa rozsiahlejšie a častejšie vylučovanie členov z klubu. V tomto bode si dovolím poukázať, že SLK má z okolitých štátov najnižší počet členov, ktorý sa za ostatné obdobie drží okolo 20 - 30 riadnych členov, pričom takýto počet bol aj v roku 2010. Myslím si, že v prospech klubu je členskú základňu rozširovať a tým aj rozširovať a zveľadovať celý chov.


Porovnanie Návrhu Výboru SLK na zmenu Stanov SLK k ČS 27.01.2018


Stanovy Slovenského Leonberger Klubu

    § 1

Názov, sídlo, pôsobnosť

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD DOTERAZ EXISTOVAL ako §2 ods. 4:

5. Štatutárom klubu je predseda, tajomník alebo poverený člen výboru klubu, ktorí sú oprávnení konať v mene klubu samostatne.

§ 2

Právna povaha a postavenie klubu

PÔVODNÉ ZNENIE:

1. SLK je nepolitická dobrovoľná záujmová organizácia združujúca občanov so záujmom o plemeno Leonberger. 

NOVÉ ZMENIE:

1. SLK je nepolitická dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca občanov vzmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorá združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena Leonberger.

PÔVODNÉ ZNENIE:

2. SLK sa organizačne zaraďuje medzi chovateľské kluby Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ).

NOVÉ ZMENIE:

2. SLK je prostredníctvom Únie kynologických klubov (ďalej len ÚKK) členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ), ktorá je zastrešená Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI).

§ 3

Poslanie a ciele klubu

PÔVODNÉ ZNENIE:

1. SLK je klubom, ktorý združuje najmä chovateľov, majiteľov a priateľov plemena Leonberger.

NOVÉ ZMENIE:

1. Poslaním SLK je zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov plemena Leonberger.

PÔVODNÉ ZNENIE:

2. SLK riadi chov leonbergerov v súlade s platným štandardom a predpismi FCI. Stará sa o zveľadenie chovu, propaguje rozšírenie leonbergerov.

NOVÉ ZMENIE:

1. SLK zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu plemena Leonberger v súlade s platným štandardom a predpismi FCI, organizuje chovateľské akcie, výstavy a ďalšie kynologické aktivity, ktoré môžu byť otvorené aj pre účastníkov zo zahraničia.

PÔVODNÉ ZNENIE:

3. SLK usporadúva v spolupráci so SKJ, prípadne inými právnymi subjektami výstavy a iné kynologické podujatia, ktoré môžu byť otvorené aj pre účastníkov zo zahraničia.

NOVÉ ZMENIE: 

3. SLK sa stará o zveľaďovanie chovu, propagáciu a rozširovanie plemena Leonberger na Slovensku.

PÔVODNÉ ZNENIE:

4. Na základe dohody môže klub spolupracovať s inými subjektami a združovať s nimi finančné prostriedky.

NOVÉ ZMENIE: 

SLK uspokojuje spoločenské a športové záujmy a záľuby svojich členov a iných záujemcov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia.

PÔVODNÉ ZNENIE:

5. SLK je oprávnený vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu.

NOVÉ ZMENIE:

5. SLK prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.

NOVÉ ZMENIE, TIETO BODY DOTERAZ NEEXISTOVALI:

6. SLK podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.

7. SLK vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné prednášky, prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov.

8. Na dosiahnutie svojich cieľov SLK spolupracuje s ďalšími kynologickými klubmi, ÚKK a SKJ, pri svojich aktivitách postupuje v súlade s predpismi ÚKK, SKJ a FCI.

9. SLK je oprávnený vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s činnosťou a poslaním klubu.

§ 4

Vznik a zánik klubu

PÔVODNÉ ZNENIE:

2. Klub zanikne uznesením výročnej členskej schôdze klubu z 4/5 väčšinou všetkých členov klubu. Táto podmienka platí aj pre zlúčenie s iným občianskym združením. Zrušenie alebo zlúčenie sa oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a zastrešujúcej organizácie.

NOVÉ ZMENIE:

2. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov všetkých členov, stratou členskej základne, zlúčením s iným občianskym združením, rozhodnutím príslušného ministerstva, alebo rozhodnutím súdu. Zánik alebo zlúčenie SLK je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR a zastrešujúcej organizácii.

PÔVODNÉ ZNENIE:

3. V prípade zániku alebo zlúčenia SLK výbor klubu určí likvidačnú komisiu a o spôsobe likvidácie majetku klubu rozhodne členská schôdza klubu.

NOVÉ ZMENIE: 3. Pri dobrovoľnom zániku klubu zvolí členská schôdza SLK likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu a rozhodne o majetku klubu.

PÔVODNÉ ZNENIE:

§ 5 Členovia, vznik a zánik členstva v klube

NOVÉ ZMENIE: § 5 Členstvo v klube

PÔVODNÉ ZNENIE:

1.Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o činnosť v SLK. Za asociovaného člena prijíma výbor klubu. Za riadneho člena prijíma členská schôdza. V prípade odmietnutia prijatia za asociovaného člena má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstvo v nasledujúcom kalendárnom roku.

NOVÉ ZMENIE:

1. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci plemena Leonberger, ktorí sú občanmi SR, alebo majú v SR trvalý pobyt a majú záujem o činnosť v SLK.

3. Počet členov klubu nie je obmedzený.

TENTO BOD ZOSTAVA NEZMENENÍ, MENÍ SA IBA JEHO PORADIE Z BODU 2 NA BOD 4:

2. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD DOTERAZ NEEXISTOVAL:

2. Členom klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, títo členovia však nemajú volebné právo a právo byť volení do orgánov klubu. PÔVODNÉ ZNENIE:

3. RIADNE ČLENSTVO

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD JE ZARADENÝ AKO BOD ČÍSLO 6:

PÔVODNÉ ZNENIE:

b) Riadnym členom sa od 1. 1. 2013 môže stať len asociovaný člen, po dvoch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:

- Každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom SLK.

- Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku SLK.

NOVÉ ZMENIE:

b) Riadnym členom sa od 1. 1. 2013 môže stať len asociovaný člen, po troch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:

- Dodržiavanie Stanov SLK, Chovateľského a zápisného poriadku SLK a Bonitačnej smernice SLK.

- Každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom SLK.

PÔVODNÉ ZNENIE: 

- Riadni členovia platia ročne členský príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou, alebo výborom klubu. NOVÉ ZMENIE:

d) Riadni členovia platia ročne členský príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou alebo členskou schôdzou.

PÔVODNÉ ZNENIE: 

- Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

NOVÉ ZMENIE: 

e) Členský poplatok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

4. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO 

PÔVODNÉ ZNENIE:

a) Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.

NOVÉ ZMENIE:

a)  Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá písomnú prihlášku.

PÔVODNÉ ZNENIE:

b) O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor SLK. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15 dní odvolať na členskú schôdzu SLK.

NOVÉ ZMENIE:

b)  O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor klubu. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15 dní odvolať na členskú schôdzu klubu, rozhodnutie ktorej je definitívne.

PÔVODNÉ ZNENIE: 

e) Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena leonberger a SLK.

NOVÉ ZMENIE: 

e)  Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať Stanovy SLK, Chovateľský a zápisný poriadok SLK, Bonitačnú smernicu SLK a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena Leonberger a SLK.

PÔVODNÉ ZNENIE: f) Asociovaní členovia platia ročne členský príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou, alebo výborom klubu.

NOVÉ ZMENIE:

f) Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, alebo členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena.

PÔVODNÉ ZNENIE: g) Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

NOVÉ ZMENIE:

g)  Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

PÔVODNÉ ZNENIE:

h) Po dvoch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o riadnom členstve rozhoduje členská alebo výročná schôdza SLK. NOVÉ ZMENIE: h)  Po troch rokoch asociovaného členstva a po splnení vyššie uvedených podmienok môže na základe písomnej žiadosti adresovanej štatutárnemu orgánu SLK asociovaný člen požiadať o riadne členstvo v SLK. O takejto žiadosti rozhoduje Členská schôdza SLK alebo výročná členský schôdza SLK. V prípade, že žiadosti nebude vyhovené, má asociovaný člen právo opätovne požiadať o riadne členstvo v nasledujúcom kalendárnom roku.

PÔVODNÉ ZNENIE:

5. ČESTNÉ ČLENSTVO NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD JE ZARADENÝ AKO BOD ČÍSLO 7:

PÔVODNÉ ZNENIE:

Členská schôdza a Výročná členská schôdza klubu môžu tých členov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub, alebo o chov a výcvik plemena leonberger, navrhnúť za čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza SLK. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

NOVÉ ZMENIE:

7. Čestné členstvo: a) Výbor klubu môže udeliť čestné členstvo vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj a propagáciu plemena Leonberger, alebo z iných dôležitých dôvodov.

b)  Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza alebo výročná členská schôdza klubu.

c)  Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov.

d)  Čestný člen neplatí členské poplatky, nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné členské práva.

NOVÉ ZMENIE, TIETO BODY DOTERAZ NEEXISTOVALI:

8. ČlenstvovSLKniejepodmienkoupremajiteľovchovnýchjedincov,akichchcú využívať na reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu, pričom vzájomné vzťahy musia byť upravené zmluvne.

9. Za členstvo v klube sa vyberá jednorazovo zápisný poplatok a každoročne ročný členský poplatok, ktorých výšku schvaľuje členská schôdza, alebo výročná členská schôdza klubu.

10. Člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára príslušného roka, v prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri neskoršom vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je zápisný poplatok a členský poplatok splatný do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena. Výšku členského poplatku v prípade neskoršieho vzniku členstva je oprávnený určiť Výbor SLK.

PÔVODNÉ ZNENIE:

6. ČLENSTVO V KLUBE ZANIKÁ

a) Dobrovoľným písomným odhlásením.

b) Nezaplatením členského príspevku do 28. februára bežného roka.

c) Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.

d) Úmrtím.

e) V prípade zániku riadneho členstva na základe bodu a. a b., ak sa bývalý riadny člen opätovne rozhodne stať členom SLK do jedného kalendárneho roka, o jeho prijatí za riadneho, člena rozhoduje členská schôdza. V prípade ak členská schôdza nerozhodne o znovuprijatí za riadneho člena, alebo v prípade doby dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou dvojročnou čakacou dobou.  

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD JE ZARADENÝ AKO BOD ČÍSLO 11: 11. Členstvo v klube zaniká: a)  nezaplatením členského poplatku na príslušný rok, a to ani v dodatočne stanovenej lehote, b)  vystúpením člena na základe písomného oznámenia tohto člena adresovaného štatutárnemu orgánu SLK, ku dňu jeho doručenia, c)  neodôvodnenou neúčasťou na klubových podujatiach po dobu dvoch rokov, d)  vylúčením člena za hrubé porušenie stanov, predpisov a uznesení klubu alebo strešných organizácií, alebo za opakované porušovanie členskej disciplíny, stanov, predpisov a uznesení klubu alebo strešných organizácií, o ktorom rozhoduje výbor klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. Na rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. e)  úmrtím člena f)  v prípade zániku riadneho členstva na základe bodu a.) a c), ak sa bývalý riadny člen opätovne rozhodne stať členom SLK do jedného kalendárneho roka, o jeho prijatí za riadneho člena rozhoduje členská schôdza. V prípade, ak členská schôdza nerozhodne o znovuprijatí za riadneho člena, alebo v prípade, že od zániku členstva uplynie doba dlhšia ako jeden kalendárny rok, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca o členstvo stať len asociovaným členom s opätovnou trojročnou čakacou dobou.


§ 6

Práva a povinnosti členov klubu

PÔVODNÉ ZNENIE: 

1. PRÁVA RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV

a) Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov klubu.

b) Predkladať návrhy v odborných otázkach.

c) Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.

d) Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.

e) Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu. 

2. PRÁVA ASOCIOVANÝCH A ČESTNÝCH ČLENOV

a) Predkladať návrhy v odborných otázkach.

b) Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.

c) Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.

d) Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu.

NOVÉ ZMENIE: 

1. Členovia klubu majú právo:

a)  voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem asociovaných a čestných členov, cudzích štátnych príslušníkov a mladistvých členov),

b)  využívať výhody klubu, ak spĺňajú podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,

c)  podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,

d)  zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,

e)  zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti výboru klubu, o hospodárení klubu, o aktuálnom stave členskej základne,

f)  byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu a orgánov zastrešujúcich organizácií.

PÔVODNÉ ZNENIE:

3. POVINNOSTI ČLENOV

a) Včas zaplatiť členský príspevok.

b) Dodržiavať stanovy klubu a strešnej kynologickej organizácie.

c) Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu a strešnej kynologickej organizácie.

d) V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu.

NOVÉ ZMENIE:  

2. Členovia klubu majú povinnosti:

a) uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné poplatky schválené členskou schôdzou klubu,

b)  dodržiavať stanovy a predpisy klubu a platné predpisy a poriadky ÚKK, SKJ a FCI,

c)  dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a pre zápis narodených šteniat,

d)  plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a ÚKK, alebo zo zverenej funkcie,

e)  vprípadezvoleniadofunkcií,tietovykonávaťčonajlepšieavprospechklubu,

f)  aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,

g)  nahlásiť výboru klubu akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na ich členstvo v klube a na chov.

PÔVODNÉ ZNENIE:

4. DORUČOVANIE

a) Písomnosti sa považujú za prijaté dňom ich doručenia. V prípade, že nebola písomnosť doručená z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa písomnosť za doručenú uplynutím 10 dní od jej odoslania na adresu trvalého bydliska.

NOVÉ ZMENIE, TENTO BOD JE ZARADENÝ AKO § 10: 

§ 10 Doručovanie

Pre doručovanie platí, že písomné vyhotovenia uznesení a iných rozhodnutí jednotlivých orgánov SLK sa adresátom zasielajú doporučene alebo sa im odovzdávajú osobne, pričom osobné prevzatie adresát potvrdí svojím podpisom. Za riadne doručenú sa považuje aj zásielka vrátená poštou ako nedoručiteľná, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť ani opakovane, ak adresát zmenil svoj pobyt a túto zmenu adresy neoznámil SLK, alebo ak si adresát písomnosť nevyzdvihol na pošte v určenej lehote; za deň doručenia zásielky sa v takom prípade považuje posledný deň úložnej lehoty. To isté platí, ak adresát odmietol prevziať zásielku; za deň doručenia zásielky sa v takom prípade považuje deň odmietnutia zásielky.

PÔVODNÉ ZNENIE:

§ 7

Orgány klubu

Orgány klubu sú:

a) výročná členská schôdza,

b) členská schôdza,

c) výbor klubu,

d) revízna komisia.

NOVÉ ZMENIE:

Orgánmi klubu sú:

1. Členská schôdza alebo mimoriadna členská schôdza

2. Výročná členská schôdza klubu.

3. Výbor klubu.

4. Revízna komisia klubu.

PÔVODNÉ ZNENIE:

1. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

a) Výročná členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za štyri roky a je tvorená všetkými prítomnými členmi SLK. Výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred.Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 51% riadnych členov SLK. Výbor je povinný zvolať výročnú členskú schôdzu na základe žiadosti členov a to najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o mene, priezvisku, podpis a členského čísla člena.

b) Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

c) Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať.

d) Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu.

e) Výročná členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu.

Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:

1. Prerokovávať a schvaľovať výročnú správu výboru klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu.

2. Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu, schvaľuje a mení stanovy SLK.

3. Rokovať, schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu.

4. Voliť

Päťčlenný výbor a trojčlennú revíznu komisiu. Každý jeden člen výboru a revíznej komisie sa volí samostatne. Prijímať riadnych členov klubu a schvaľovať čestných členov klubu.

6. Uznášať sa o zániku klubu podľa §4. Odst.2., 3..

7. O zásadných zmenách klubu – zmena stanov, voľba a odvolanie členov výboru a revíznej komisie – rozhoduje aspoň 51% riadnych členov SLK.

NOVÉ ZMENIE:

2. Výročná členská schôdza klubu:

a)  Výročná členská schôdza klubu sa zvoláva po ukončení funkčného obdobia Výboru klubu raz za 4 roky. Je tvorená všetkými prítomnými členmi SLK.. Zvoláva ju Výbor klubu. Výročná členská schôdza musí byť zvolaná písomne, so zaslaním návrhu programu najmenej 14 dní pred jej konaním.

b)  Mimoriadnu výročnú členskú schôdzu zvoláva Výbor klubu alebo sa mimoriadna výročná členská schôdza uskutoční, ak o to písomne požiadajú 2/3 členov klubu. Výbor je povinný zvolať výročnú členskú schôdzu najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o mene, priezvisku a podpise člena.

c)  Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu.

d)  Návrhy na rokovanie výročnej členskej schôdze treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze sa bude rokovať len vtedy, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

e)  Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí plnenie úloh a poslania členskej schôdze, zvolenie päťčlenného výboru klubu a revíznej komisie klubu.

f)  Výročná členská schôdza je uznášania schopná za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu. Uznesenia z výročnej členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

PÔVODNÉ ZNENIE:

2. ČLENSKÁ SCHÔDZA

a) Členská schôdza sa zvoláva raz ročne a je tvorená všetkými prítomnými členmi SLK. Výbor oznámi jej konanie na klubovej internetovej stránke, najmenej 14 dní pred jej konaním s presným programom rokovania a toto oznámenie zašle členom SLK elektronicky najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30% riadnych členov SLK. Výbor je povinný zvolať členskú schôdzu na základe žiadosti členov a to najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o mene, priezvisku, podpisu a členského čísla člena.  

b) Členská schôdza rozhoduje o prijatí asociovaných členov za riadnych členov klubu, o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu za asociovaných členov klubu a o vylúčení z klubu.

c) Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšinaprítomných členov.

d) Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať.

e) Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu.

f) Členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu členov klubu.

g) Členská schôdza má vo svojej kompetencii právo schvaľovať nové stanovy, prípadne ich zmeny a doplnky. O tejto zmene rozhoduje aspoň 51% riadnych členov SLK.

h) Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi.

i) Členská schôdza rozhoduje v odvolávacom konaní pri riešení disciplinárnych priestupkov.

NOVÉ ZMENIE:

Členská schôdza klubu:

a)  Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. Je tvorená všetkými prítomnými členmi SLK. Zvoláva ju Výbor klubu, alebo sa členská schôdza klubu uskutoční, ak o to požiada aspoň 1/3 členov klubu. Výbor oznámi čas a miesto konania členskej schôdze na webovej stránke klubu najmenej 14 dní pred jej konaním s návrhom programu rokovania a toto oznámenie zašle všetkým členom SLK aj elektronicky.

b)  Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor klubu vtedy, ak o to písomne požiada 1/3 členov klubu. Výbor je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o mene, priezvisku a podpise člena.

c)  Členskú schôdzu riadi predseda, poprípade tajomník klubu.

d)  Členská schôdza prijíma opatrenia na dosahovanie cieľov a plnenie poslania klubu, vrátane zriaďovania odborných komisií, prerokováva a schvaľuje správy výboru klubu, schvaľuje a mení Stanovy SLK a ďalšie riadiace dokumenty klubu, určuje rozsah a prijatie vnútorných predpisov, prijíma riadnych členov klubu a schvaľuje čestných členov klubu, schvaľuje podmienky pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat, prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení a čerpaní finančných prostriedkov klubu, v prípade potreby schvaľuje nové členské poplatky, rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalší rok, v prípade potreby schvaľuje zmeny členov výboru klubu.

e)  Návrhy na rokovanie členskej schôdze treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze sa bude rokovať len vtedy, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

f)  Členská schôdza navrhuje zástupcov klubu do odborných komisií, alebo do orgánov strešných organizácií.

g)  Členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu členov klubu.

Uznesenia z členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

PÔVODNÉ ZNENIE:

3. VÝBOR KLUBU

1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu.

2. Výbor klubu je 5-členný a skladá sa z:

- Predseda klubu

- Tajomník klubu

- Hlavný poradca chovu

- Dvaja členovia výboru

3. Funkčné obdobie člena výboru je 4 roky.

4. Výbor riadi činnosť klubu. Úlohou výboru je:

a) presadzovať uskutočňovanie cieľov a poslania klubu,

b) zastupovať klub pri rokovaní s SKJ a inými domácimi a zahraničnými organizáciami,

c) podávať návrhy v oblasti chovu SKJ,

d) stanoviť podmienky chovnosti,

e) menovať a odvolávať poradcov chovu,

f) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru,

g) navrhovať rozhodcov na výstavy a klubové súťaže,

h) schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh klubových podujatí,

i) plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie,

j) navrhovať výšku členských poplatkov a zápisného, prípadne iných platobných povinností za úkony poskytované klubom,

k) zabezpečiť informovanosť členskej základne prostredníctvom klubovej internetovej stránky,

l) prostredníctvom povereného člena výboru klubu viesť evidenciu členskej základne,

m) výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného štátu. O udelení čestného členstva výbor informuje členskú základňu,

n) zabezpečovať konanie členských schôdzí,

o) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov klubu, chovateľkého a zápisného poriadku,

p) prešetrovať sťažnosti a disciplinárne priestupky členov klubu,

r) vylúčiť člena klubu v prípade hrubého porušenia členskej disciplíny, resp. pozastaviť členstvo v klube.

5. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 2x v kalendárnom roku a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu klubu.

6. Na zasadnutie výboru, ak nie sú členovia výboru, môžu byť s hlasom poradným pozvaní aj iní odborníci.

7. Zasadnutie výboru vedie predseda klubu. V jeho neprítomnosti zasadnutie vedie tajomník alebo iný člen výboru, ktorého poverí predseda klubu.

8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré obdrží každý člen výboru a predseda revíznej komisie prostredníctvom    e-mailu.

9. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

10. Výbor klubu má disciplinárnu právomoc, pri ktorej sa riadi Disciplinárnou smernicou SLK.

11. Za svoju činnosť sa zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi.

12. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. Spôsob vybavenia predloží výboru na jeho najbližšom zasadnutí.

13. Na návrh predsedu klubu sa môže vo zvlášť naliehavých alebo neodkladných prípadoch konať „korešpondenčné“ zasadnutie výboru.

14. V prípade uvoľnenia funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný člen výboru klubu, ktorý bol bez funkcie. Ak sa však nenájde vo výbore vhodný člen na túto funkciu, môže byť výborom poverený vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá odsúhlasiť najbližšej členskej schôdzi. NOVÉ ZMENIE:

3. Výbor klubu: 

a)  Výbor klubu je výkonným orgánom klubu.

b)  Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, hlavný poradca chovu, hospodár a člen výboru.

c) Funkčnéobdobiečlenavýboruje4roky.

d)  Výbor riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami, alebo výročnými členskými schôdzami.

e)  Úlohy a kompetencie výboru klubu sú nasledovné:

-  realizovať poslanie klubu,

-  zabezpečovať činnosť klubu a priebeh klubových podujatí,

-  zastupovať klub pri rokovaní s SKJ a inými domácimi a zahraničnými organizáciami,

-  zvolávať schôdze výboru klubu, zvolávať a viesť členské schôdze a výročné členské schôdze,

-  prijímať asociovaných členov klubu a prostredníctvom povereného člena výboru viezť evidenciu členskej základne,

-  udeľovať čestné členstvo v klube,

-  vypracovávať návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na príslušný rok a po ich schválení členskou schôdzou zabezpečovať ich plnenie,

-  starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, Stanov SLK, Chovateľského a zápisného poriadku SLK a Bonitačnej smernice SLK,

-  prešetrovať sťažnosti a disciplinárne priestupky členov klubu,

-  vylúčiť člena klubu resp. pozastaviť jeho členstvo v klube,

-  navrhovať výšku poplatkov do cenníka poplatkov klubu,

-  navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér plemena a navrhovať rozhodcov na výstavy a klubové súťaže,

-  menovať a odvolávať poradcov chovu,

-  stanovovať podmienky chovnosti, podávať návrhy na zmeny podmienok chovu,

-  určovať úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu,

-  zabezpečiťinformovanosťčlenskejzákladneprostredníctvomklubovej webovej stránky,

f)  Výbor klubu zasadá podľa potreby, najmenej však 3x ročne a zvoláva ho tajomník výboru na pokyn predsedu klubu.

g)  Zasadanie výboru vedie predseda klubu.V jeho neprítomnosti zasadanie vedie tajomník výboru alebo iný člen výboru, ktorého poverí predseda klubu.

h)  Na zasadanie výboru klubu môžu byť s hlasom poradným pozvaní aj iní odborníci.

i)  Výbor klubu je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

j)  Výbor klubu zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnicu, ktorá je do 15 dní zaslaná elektronicky každému členovi výboru klubu a predsedovi revíznej komisie.

k)  Výbor klubu sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi.

l)  Výbor klubu má disciplinárnu právomoc, pri ktorej sa riadi Disciplinárnou smernicou SLK.

m)  Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru klubu predseda klubu alebo ním poverený člen výboru. Spôsob vybavenia predloží výboru na jeho najbližšom zasadnutí.

n)  Na návrh predsedu klubu sa môže vo zvlášť naliehavých alebo neodkladných prípadoch konať „korešpondenčné“ zasadnutie výboru.

o)  V prípade uvoľnenia funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný člen výboru klubu, ktorý bol bez funkcie. Ak sa však nenájde vo výbore vhodný člen na túto funkciu, môže byť výborom poverený vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá odsúhlasiť najbližšej členskej schôdzi

PÔVODNÉ ZNENIE:

4. REVÍZNA KOMISIA

1. Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje 3-členná revízna komisia.

2. Bezprostredne po členskej schôdzi si členovia komisie zvolia predsedu.

3. Úlohou revíznej komisie je najmä:

a) kontrolovať plnenie uznesení orgánov klubu,

b) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu,

c) predkladať výboru klubu, členskej schôdzi návrhy opatrení,

d) za svoju činnosť zodpovedať členskej schôdzi, ktorej predkladať správu o činnosti komisie,

e) vo svojej činnosti sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi pre činnosť kontrolných orgánov.

4. Spravidla raz za rok urobí kontrolu plnenia úloh výborom klubu a čerpania finančných prostriedkov.

NOVÉ ZMENIE:

4. Revízna komisia:

a)  Kontrolnú a revíznučinnosť v klube zabezpečuje 1-3-členná revíznakomisia v zložení: predseda a dvaja členovia revíznej komisie. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju predseda RK najmenej raz za rok za účelom kontroly činnosti a hospodárenia klubu. Predseda a členovia revíznej komisie nemôžu byť súčasne členmi výboru klubu.

b)  Členoviaklubuavýborklubusúpovinníposkytnúťrevíznejkomisiipotrebnú súčinnosť.

c)  Revíznakomisiazodpovedázasvojučinnosťčlenskejalebovýročnejčlenskej schôdzi klubu, ktorej predkladá správu za príslušný rok a ďalej podľa potreby klubu predkladá správu na základe vzniknutej konkrétnej situácie.

d)  Úlohou revíznej komisie je najmä:

-  kontrolovať plnenie uznesení orgánov klubu,

-  spravidla raz za rok vykonať kontrolu plnenia úloh výborom klubu,

-  kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu a stav čerpania finančných prostriedkov,

-  predkladať výboru klubu a členskej schôdzi návrhy opatrení,

-  vo svojej činnosti sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi pre činnosť kontrolných orgánov.

§ 8

Členská disciplína

PÔVODNÉ ZNENIE: 

1.Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu v chovateľských veciach. Pri riešení disciplinárnych priestupkov postupuje v zmysle Disciplinárnej smernice SLK. 

NOVÉ ZMENIE:

1. Pri riešení disciplinárnych previnení postupuje SLK v zmysle Disciplinárnej smernice SLK.

2. O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový disciplinárny orgán klubu v súlade s Disciplinárnou smernicou SLK.

3. Proti rozhodnutiu výboru klubu ako prvostupňového disciplinárneho orgánu možno do 15 dní od doručenia jeho rozhodnutia podať odvolanie členskej schôdzi, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

PÔVODNÉ ZNENIE:

§ 9

Hospodárske zabezpečenie klubu

1. Klub hospodári podľa vlastného finančného plánu na príslušný rok, schváleného výborom klubu.

2. Zdrojom príjmu klubu sú:

a) zápisné a členské poplatky,

b) poplatky za akcie organizované klubom,

c) príjmy z hospodárskej činnosti,

d) dotácie,

e) dobrovoľné príspevky a dary.

NOVÉ ZMENIE:

§9 Hospodárenie klubu

1. SLK hospodári v súlade so Smernicou pre hospodárenie SLK a v súlade s Rozpočtom klubu na príslušný kalendárny rok, schválenými členskou schôdzou . Zdrojom príjmu klubu sú:

a)  zápisné a členské poplatky,

b)  príjmy z akcií, organizované klubom,

c)  príjmy za chovateľskú činnosť,

d)  dotácie,

e) dobrovoľné príspevky a dary.

PÔVODNÉ ZNENIE:

§ 10

Záverečné ustanovenia 

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením členskou schôdzou Slovenského Leonberger Klubu zo dňa 27. januára 2013.

NOVÉ ZMENIE:

§ 11 Záverečné ustanovenia 

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením členskou schôdzou Slovenského Leonberger Klubu zo dňa 27. januára 2013 a boli doplnené na členskej schôdzi SLK dňa 20.5.2017 a dňa 27.1.2018. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť a platnosť. Právo zmeniť ich znenie v ktorejkoľvek časti má jedine členská schôdza SLK.

Liptovská Osada, 27.január 2018


Návrh Výboru SLK na zmenu Stanov SLK k ČS 27. 01. 2018Stanovy platné do 27. 01. 2018

17 views0 comments

Comments


bottom of page