top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Vyjadrenie a návrh na úpravu: Návrh SLK na povinné vyšetrenie DNA

Výbor SLK navrhuje na ČS SLK 20.5.2017 v Tajove prerokovať otázku zavedenia povinného vyšetrenia jedincov na stanovenie DNA profilu.

Súhlasim s prvým odsekom #3 návrhu Výboru SLK DNA smernice (členenie smernice je uvedené nižšie) a navrhujem aby DNA smernica SLK mala iba 1 bod, a toto bolo celé znenie DNA smernice SLK:

DNA smernica SLK

Chovateľ vrhu, kde sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu, je povinný vykonať vyšetrenie celého vrhu na test DNA. Až po overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode. V takom prípade je testovanie a náklady s ním spojené (odber a dopravné) hradené z prostriedkov SLK. V prípade, že sa pochybnosť potvrdí, test je na náklady chovateľa a vo veci sa začne disciplinárne konanie na základe disciplinárnej smernice.

Aktuálne znenie návrhu predkladaného Výborom SLK som rozdelila na 5 bodov:

# 1

Majiteľ/chovateľ každého do chovu už zaradeného jedinca je povinný vykonať vyšetrenie testu na DNA profil svojho psa/suky. U chovných jedincov bez profilu DNA nebude možné v SR zaradenie ich potomkov do chovu. #2

Majiteľ/chovateľ je povinný doložiť k „Žiadosti o bonitáciu“ profil DNA svojho psa/suky, čo je podmienkou pre následné zaradenie jedinca do chovu

Chovateľ vrhu, kde sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu, je povinný vykonať vyšetrenie celého vrhu na test DNA. Až po overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode. V takom prípade je test hradený z prostriedkov SLK (ak sa pochybnosť potvrdí, test je na náklady chovateľa). Chovateľ vrhu je v záujme zabezpečenia povinnej kontroly parentity šteniatok (identifikovanie pravosti oboch rodičov) povinný vykonať vyšetrenie celého vrhu na test DNA. Až po overení /porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode. Chovateľ môže následne ponúkať šteňatá na predaj s garanciou, ale aj s možnosťou spätného overenia parentity. #4

Pri nakrývaní suky krycím psom, nepatriacim do vlastníctva slovenských chovateľov doloží chovateľka jeho profil DNA so žiadosťou o krycí list. Ak krycí pes nemá profil DNA, buď sa ten od majiteľa krycieho psa nevyžaduje a potomstvo má potvrdenú iba maternitu alebo majiteľ suky požiada majiteľa krycieho psa o odobratie vzorky a o jej odovzdanie (zaslanie) majiteľovi suky. Všetko sa realizuje na princípe dobrovoľnosti majiteľa krycieho psa. Následne majiteľ chovnej suky nechá profil DNA krycieho psa vyhotoviť v SR.

Nesplnenie vyššie uvedených podmienok má za následok pozastavenie chovnosti už chovných jedincov, nezaradenie nových jedincov do chovu, nevystavenie Krycieho listu pre chovnú suku, nevystavenie Preukazu pôvodu narodeným šteniatkam a vydanie neodporúčacieho stanoviska poradcom chovu na krytie vybraným krycím psom. Vyjadrenie a návrh na zmenu

Zavedenie celoplošného testovania DNA chovných jedincov SLK nemá žiadne opodstatnenie a bude mať negatívny dopad pre slovenských chovateľov leonbergrov. Okamihom odsúhlasenia tejto smernice dôjde k okamžitému pozastaveniu chovnosti všetkých chovných leonbergrov SLK, čo môže spôsobiť škody mnohým chovateľom.

V prípade odsúhlasenia #1, #2 a #5 navrhujem, aby bola presne stanovená lehota na splnenie tejto podmienky, minimálne 6 mesiacov od schválenia tejto smernice, prípadne poskytnúť chovateľom a majiteľom čas na splnenie tejto podmienky do konca roku dobrovoľne bez sankcií voči ích leonbergrov. Za príklad dávam prijímanie zákonov SR v Národnej rade SR, kde ak zákonodarca stanoví nejakú povinnosť pre občanov SR vždy dá primerane dlhú lehotu na dobrovoľné splnenie danej podmienky. Tak to bolo aj pri napr. registračných pokladniciach, kde obchodníci dostali primeraný čas na zosúladenie sa so zákonom. Inými slovami bez určenia primeranej lehoty dôjde k poškodeniu chovateľov SLK a bude dané rozhodnutie protiprávne, čím sa poškodení chovatelia môžu domáhať náhrady škôd na súdoch.

V tomto kalendárnom roku boli vydané viaceré krycie listy, a to za platenia starých podmienok. Takouto výraznou zmenou podmienok vo veci chovnosti a vydávania Preukazov pôvodu by bola jednoznačne spôsobená škoda všetkým, ktorým už krycie listy boli vydané a plánovali chovať v súlade s doteraz platnými pravidlami SLK, a to z dôvodu, že by boli výrazne zvýšené náklady na ich chov. Škoda by bola spôsobená aj tým, ktorým ešte krycie listy vydané neboli, lebo by boli vo veci znevýhodnení vynaložením vysokých finančných nákladov, a to ešte pred požiadaním o krycí list.

Z toho dôvodu mám za to, aby sa SLK vyhol zodpovednosti za škodu a prípadným súdnym konaniam a iným nepríjemnostiam, aby lehota na dobrovolné splnenie podmienok v #1, #2, #4 a #5 bola stanovená do konca roka 2017, a tým aby sa do textu bodov #1, #2, #4 a #5 doplnilo, že sú platné od 01. 01. 2018.

Toto ochráni všetkých chovateľov a majiteľov leonbergrov v SR pred vznikom škôd, lebo napríklad ak niekto plánuje poskytnúť svojho plemeníka do zahraničia na krytie, podľa terajších pravidiel je chovný, no odsúhlasením navrhnutej smernice sa stane nechovný a tým nemôže byť použitý na krytie a v očiach zahraničia, bude ako rizikový plemeník, čím môže vzniknúť škoda a bude za ňu zodpovedať SLK.

Podľa Výboru SLK dôvodom DNA testovania všetkých jedincov je, aby si majitelia šteniatok od SR chovateľov leonbergrov mohli odkontrolovať, či ích šteniatko pochádza od uvedených rodičov. Tento dôvod nebude nijako ohrozený, nakoľko od 01. 01. 2018 budú musieť mať všetci jedinci DNA testy a tak, každé šteniatko ktoré sa dožije tohto dátumu, môže byť overené.

Treba si uvedomiť, že porovnanie a stanovenie, či je naozaj daný potomok od uvádzaných rodičov, je oprávnený vykonávať len odborník s platnou licenciou na to, a teda existencia DNA profilov neznamená, že DNA šteniatok je tým taktiež potvrdená, ako to je pri N/N výsledkoch LPN testov, kde ak LPN 1 a 2 N/N je u rodičov, tak je aj u šteniat . V prípade, že si majiteľ šteniatok chce overiť pravosť informácií v Preukaze pôvodu, tak musí dať urobiť posudok DNA na to oprávnenej organizácii. DNA profil každého jednotlivca je jedinečný a preto, nejde o zhodu ale sa určuje iba, či majú dostatok spoločných znakov.

Ak budú body #1, #2, #4 a #5 odsúhlasené, navrhujem ich nové znenie:

# 1

Majiteľ/chovateľ každého do chovu už zaradeného jedinca je povinný od 01. 01. 2018 vykonať vyšetrenie testu na DNA profil svojho psa/suky. U chovných jedincov bez profilu DNA nebude možné v SR zaradenie ich potomkov do chovu. #2

Majiteľ/chovateľ je povinný od 01. 01. 2018 doložiť k „Žiadosti o bonitáciu“ profil DNA svojho psa/suky, čo je podmienkou pre následné zaradenie jedinca do chovu

Pri nakrývaní suky krycím psom od 01. 01. 2018, nepatriacim do vlastníctva slovenských chovateľov doloží chovateľ jeho profil DNA so žiadosťou o krycí list. Ak krycí pes nemá profil DNA, buď sa ten od majiteľa krycieho psa nevyžaduje a potomstvo má potvrdenú iba maternitu alebo majiteľ suky požiada majiteľa krycieho psa o odobratie vzorky a o jej odovzdanie (zaslanie) majiteľovi suky. Všetko sa realizuje na princípe dobrovoľnosti majiteľa krycieho psa. Následne majiteľ chovnej suky nechá profil DNA krycieho psa vyhotoviť v SR.

Nesplnenie vyššie uvedených podmienok do 01. 01. 2018 má za následok: - pozastavenie chovnosti už chovných jedincov - nezaradenie nových jedincov do chovu, - nevystavenie Krycieho listu pre chovnú suku, - nevystavenie Preukazu pôvodu narodeným šteniatkam - vydanie neodporúčacieho stanoviska poradcom chovu na krytie vybraným krycím psom.

Výbor SLK sa odvoláva, že podľa Chovateľského a zápisného poriadku SKJ kapitola XV., ods.6 sa vyšetrenia na profil DNA vykonávajú na náklady chovateľa. Cit. aktuálne znenie ods. 6:

“Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre jedincov s presne stanoveným pôvodom. Pre jeden vrh sa sučka pripúšťa jediným psom. V prípade akýchkoľvek pochybností sú povinné plemenné knihy SKJ, alebo chovateľské kluby stanoviť pôvod pomocou rozboru DNA na náklady chovateľa.”

SKJ nikdy netvrdila, že všetky jedince musia mať DNA profil. Takúto podmienku nemá asi ani jeden klub Leonbergrov na svete. Jediným dôvodom testovania DNA podľa Chovateľského a zápisného poriadku SKJ kapitola XV., ods. 6 je pochybnosť, či predmetná sučka bola pripustená jedným (povoleným) plemenikom, alebo došlo k nepovolenému krytiu iným plemenikom, alebo po nakrytí povoleným plemeníkom bola ešte nakrytá ďalším nepovoleným plemeníkom.

Podľa môjho názoru SKJ DNA testovaním chce vyriešiť otázku otcovstva a nie materstva. Riešiť otázku materstva je v rozpore so zdravým rozumom a zásadami práva. Už aj v Rímskom práve platila zásada: Matka je vždy istá!

Z toho dôvodu navrhujem, ak sa celoplošné testovanie DNA odsúhlasí, aby sa týkalo iba psov nie súk. To, či je suka skotná, je jednoznačné, a aj to, či mala naozaj šteňatá. Veď odkiaľ by inak mala mlieko na kojenie šteniat, to sa jej spustí až po pôrode, a tiež ďalšie zmeny jej organizmu sú nezameniteľné, napr. výrazná strata srsti, výraz jej “tváre”.

V prípade pochybností, či bol spáchaný vo veci krytia podvod, čo je aj v prípade úmyselného konania za účelom zisku aj trestný čin, teda zaoberať by sa tým mali aj organy činné v trestnom konaní.

Výbor SLK tvrdí, že profil DNA zamedzí nekontrolovanému odovzdávaniu negatívnych dedičných znakov a chorôb ďalším generáciám. Toto nie je pravda, profil DNA je iba listina, ktorá ukazuje jednotlivé hodnoty zložiek DNA. Teda DNA profil na identifikovanie pravosti oboch rodičov neodhaľuje DNA choroby, poruchy a ani nič iné a ani ich nijakým spôsobom nekomentuje! Na to slúžia špeciálne zamerané genetické testy, ako napr. testy vykonávané na Univerzite v Berne - LPN 1, LPN 2, ktoré odhaľujú konkrétne choroby.

Podľa Výboru SLK profil DNA poslúži ak dôjde k odcudzeniu alebo strate jedinca pri jeho jednoznačnej identifikácii. Toto tvrdenie je dosť scestné, kedže každý jedinec je čipovaný a jeho identita sa dá odhaliť na základe skenu čipu, ktorá trvá sekundu a nestojí nič. V prípade krádeže čí íného odcudzenia leonbergra by vo veci konali orgány činné v trestnom konaní, a to vzhľadom na jeho hodnotu, a celé vyšetrovanie by sa platilo zo štátnych financií, ako je to pri vyšetrovaní iných trestných činov, pri takomto vyšetrovaní by sa aj tak museli DNA testy zopakovať, kedže musia byť urobené zákonným spôsobom!

Podľa Výboru SLK profil DNA umožní odhaliť, či nakrytie suky vykonal naozaj ten krycí pes, ktorý je uvedený v krycom liste. Ak by nakryl tú istú suku aj iný pes (napr. aj nechovný) a preniesol by na potomstvo vady, vrodené choroby, tie nemôžu byť v budúcnosti pripisované oficiálne uvedenému kryciemu psovi. Túto možnosť má majiteľ chovného psa aj bez celoplošného testovania DNA, a teda ak si niečo chce overiť, má možnosť si urobiť na vlastné náklady posudok DNA na to oprávnenému subjektu.

Podľa Výboru SLK s profilom DNA sa môže ponúkať krycí pes aj veľmi vzdialeným sukám (pri zasielaní spermií a pri využívaní spermobanky), kde je vždy vyžadovaný profil DNA. V prípade záujmu o krytie vzdialenej suky nie je problém, aby majiteľ psa si dal spraviť testy DNA iba sám z vlastnej vôle a iba vtedy, keď to bude aktuálne. Preto si nemusia tieto testy robiť všetci, že možno raz niekto bude mať záujem takto kryť.

Podľa Výboru SLK pri výbere krycieho psa môže majiteľka chovnej suky odsledovať krvnú líniu a má istotu, že uvedení potomkovia vedú krvnú líniu daného plemenníka. Toto je blud, lebo tá sa dá overiť iba na základe posudku na to oprávneného subjektu a teda DNA si doma “na kolene” nemôže porovnávať na to nevzdelaný a neoprávnený chovateľ.

Podľa Výboru SLK chovateľ s profilom DNA svojej suky a aj s profilom DNA krycieho psa môže ponúkať šteňatá s potvrdenou garanciou a aj s možnosťou spätného overenia parentity, čo sa môže premietnuť aj do ceny šteňaťa. Avšak to iba znamená, že si majiteľ šteňaťa môže dať na svoje náklady vypracovať posudok DNA, čo nie je zadarmo. Pravda je, že cena za odchov 1 šteňaťa vzrastie o nový test, ktorý stojí veľa peňazí. Týmto sa znevýhodnia slovenskí chovatelia oproti všetkým ostatným, ktorí takúto povinnosť nemajú.

Podľa Výboru SLK profil DNA umožní, že sa majiteľ šteňaťa môže spoľahnúť na to, že rodičia šteňaťa, ktorých uvádza chovateľ a ktorí sú uvedení v Preukaze pôvodu, sú naozaj tí praví. Toto sa dá overiť iba posudkom na to oprávneného subjektu na náklady majiteľa šteňaťa.

S pozdravom

Ing. Jarmila Plešková

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Vývoj Stanov SLK s komentárom a pripomienkami

Stanovy SLK vypracoval Mgr. Dušan Pleško, bývalý tajomník SLK a to ešte v roku 2011 a boli v konečnej podobe prijate dňa 27. januára 2013. V predchádzajúcom období Stanovy SLK boli v zlom stave a Slov

Comments


bottom of page