top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Disciplinárna smernica SLK

Updated: Dec 6, 2018

Do roku 2011 v Slovenskom leonberger klube neexistovala disciplinárna smernica a jej vypracovanie navrhol Mgr. Dušan Pleško, vtedajší Tajomník SLK.  Dôvodom potreby vypracovania Disciplinárnej smernice SLK bola skutočnosť, že v SLK dochádzalo k hrubým porušeniam základných predpisov SLK a dokonca aj pravidiel FCI. Kedže neexistovala disciplinárna smernica, tí čo sa previnili proti členskej disciplíne boli nepostihnuteľní. Jednalo sa hlavne o jednu chovateľku z Východného Slovenska, dobrú kamarátku Predsedu SLK, ktorá väčšinou kryla bez krycieho listu. Dokonca došlo k prípadu, keď bol "neplnoletý" = 18 mesačný plemenník patriaci členke SLK použitý na krytie v zahraničí aj keď predmetná členka SLK bola riadne poučená o tom, že s predmetným plemenníkom nesmie kryť do dosiahnutia veku 24 mesiacov.

Mgr. Dušan Pleško chcel aby sa v klube konečne začali rešpektovať pravidlá a preto vypracoval predmetnú disciplinárnu smernicu. Vzhľadom na to, že ako študent práva práve v tej dobe na fakulte práva preberali občianske združenia a záujmovú samosprávu, mal najlepší prístup k tomu, aby sa veci venoval v súlade s platnou legislatívou SR.

Základnou funkciou disciplinárnej smernice bola vymožiteľnosť aktov SLK a represívna funkcia proti tým, ktorí tieto akty porušovali. Taktiež táto smernica mala priniesť SLK právnu istotu a zosúladenie sa so zákonmi SR. Základným princípom disciplinárnej smernice bola rovnosť členou SLK založená na dvojstupňovom disciplinárnom konaní, ktoré zaručovalo, že disciplinárne obvinený sa musí dozvedieť o tom, že voči nemu disciplinárne konanie prebieha, má sa právo k veci riadne vyjadriť a vo veci bude vyhotovené riadne rozhodnutie, ktoré musí byť doručené. Zárukou zákonnosti malo byť odvolacie konanie a teda možnosť disciplinárne potrestaného, aby sa mohol odvolať k Členskej schôdzi SLK, ktorá by celé konanie prejednala s konečnou platnosťou.

Vzhľadom na to, že sa záujmová samospráva = občianske združenia, spravuje na základe Správneho poriadku SR je každé konečné rozhodnutie záujmovej samosprávy = občianskeho združenia, proti ktorému nie je opravný prostriedok,  preskúmateľné cestou Správneho súdnictva. Z toho dôvodu, Mgr. Dušan Pleško trval na tom, že disciplinárne konanie musí byť v písomnej podobe a vo veci musí byť vydané a doručené riadne rozhodnutie prvostupnového orgánu, v prípade odvolania aj odvolacieho orgánu.

Z dôvodu, že disciplinárne konanie je jedno z najdôležitejších konaní v SLK, rozhodol som sa zmapovať vývoj tohto konania a vývoj samostatnej disciplinárnej smernice.


Návrh Výboru SLK na zmenu Disciplinárnej Smernice SLK k ČS 27.01.2018Disciplinárna Smernica SLK platná do 27.01.201818 views0 comments

Recent Posts

See All

Vývoj Stanov SLK s komentárom a pripomienkami

Stanovy SLK vypracoval Mgr. Dušan Pleško, bývalý tajomník SLK a to ešte v roku 2011 a boli v konečnej podobe prijate dňa 27. januára 2013. V predchádzajúcom období Stanovy SLK boli v zlom stave a Slov

Comments


bottom of page