top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Pripomienky a návrh na zmenu: Propozície klubovej súťaže "Slovak Leonberger of the year"

Updated: Jul 8, 2020

Propozície klubovej súťaže "Slovak Leonberger of the year"


Pripomienky k návrhu a návrh na zmenu Propozícií klubovej súťaže "Slovak Leonberger of the year"

Vážený Slovenský Leonberger Klub - SLK, reagujem týmto na Návrh Propozícií klubovej súťaže "Slovak Leonberger of the year", ktorý sa má prerokovať na najbližšej Členskej schôdzi SLK a dávam touto cestou aj návrh na zmenu Propozícií klubovej súťaže "Slovak Leonberger of the year".

Návrh na propozicie

1

Organizátorom klubovej súťaže “Slovak Leonberger of the year” (ďalej len súťaže) je Slovenský Leonberger Klub (ďalej len klub). Za dodržiavanie pravidiel súťaže zodpovedá výbor klubu.

2

Časové obdobie súťaže je od 1. januára do 31. decembra, t.j. výstavná sezóna. Výsledky súťaže za celú výstavnú sezónu zverejní výbor klubu na webovej stránke klubu do konca februára nasledujúceho roka. Prípadné pripomienky chovateľov a majiteľov k zverejneným výsledkom je možné zasielať najneskôr do konca marca nasledujúceho roka na e-mailovú adresu klubu: leonberger@leonberger.sk. Vyhlasovanie výsledkov súťaže je realizované na Klubovej výstave Slovenského Leonberger Klubu nasledujúceho roka.

3

Súťaže sa môžu zúčastniť leonbergeri chovaní výhradne členmi klubu, vystavovaní vo všetkých výstavných triedach. V súťaži sú hodnotené obe pohlavia spoločne.

4

Do celkového výsledku súťaže sa započítavajú:

1. Výstavné umiestnenia s titulom CAJC, CAC, Res.CAC, CACIB, Res.CACIB, BOJ, BOV, BOB, BOS, poradie v kategórii Junior BIG, BIG, Junior BIS, BIS a body získané za udelenú známku a za umiestnenie v triede dosiahnuté na medzinárodných a národných súťažiach na Slovensku (tieto výsledky získava organizátor súťaže na webovej stránke: www.slovakiadogcup.sk). Bodové ohodnotenie je stanovené Slovenskou kynologickou jednotou pre Slovakia Dog Cup (viď zvýraznený stĺpček v tabuľke).

2. Výstavné umiestnenia s titulom CAJC, CAC, Res.CAC, CACIB, Res.CACIB, BOJ, BOV, BOB, BOS, poradie v kategórii Junior BIG, BIG, Junior BIS, BIS a body získané za udelenú známku a za umiestnenie v triede dosiahnuté na súťažiach v zahraničí a na klubových a špeciálnych výstavách zahrančných klubov (tieto výsledky doloží chovateľ, majiteľ ich zaslaním na e-mailovú adresu klubu: leonberger@leonberger.sk najneskôr do 31. 01. nasledujuceho roka formou fotokópie posudkového listu, alebo kartičky s potvrdeným čakateľstvom, alebo titulom). Bodové ohodnotenie je rovnaké ako v bode 1 (Slovakia Dog Cup).

3. Výstavné umiestnenia dosiahnuté na klubovej a špeciálnej výstave Slovenského Leonberger Klubu (tieto výsledky chovateľ, majiteľ nemusí doložiť). Bodové ohodnotenie sa v tomto prípade násobí koeficientom 2 pre klubovú a tiež pre špeciálnu výstavu.

4. Výstavné umiestnenia dosiahnuté na európskej a svetovej výstave (tieto výsledky doloží chovateľ, majiteľ ich zaslaním na e-mailovú adresu klubu: leonberger@leonberger.sk najneskôr 31. 01. nasledujúceho roka formou fotokópie posudkového listu, alebo kartičky s potvrdeným čakateľstvom, alebo titulom). Bodové ohodnotenie sa v tomto prípade násobí koeficientom 5 pre svetovú výstavu a koeficientom 3 pre európsku výstavu.

5

Podľa odsúhlaseného bodovania sa vypracuje nová tabuľka.

Do súťaže sa započítavajú výsledky zo všetkých absolvovaných výstav počas hodnoteného obdobia. Body z jednej výstavy sa vypočítavajú ako súčet bodov za všetky dosiahnuté umiestnenia a tituly na danej výstave. Pri rovnosti bodov viacerých leonbergerov na prvom mieste súťaže získa titul „Slovak Leonberger of the year“ ten jedinec, ktorý je mladší. Pri rovnosti bodov jedincov s rozdielnym pohlavím získa titul suka.

6 Po skončení výstavnej sezóny získa víťaz súťaže čestný titul „Slovak Leonberger of the year”, vygravírovanie mena psa/suky na štítku symbolickej ceny „Putovný pohár“, pohár pre víťaza súťaže a vecnú cenu. Zároveň získa jeho/jej fotografia s chovateľom/majiteľom s „Putovným pohárom“ na dobu jedného roka čestné miesto na webovej stránke klubu.

7

Začiatok súťaže

Súťaž sa začína od 01. 01. 2017.

8

Zrušenie súťaže

Táto súťaž môže byť zrušená iba Členskou schôdzou SLK a nie zo svojvôle, ako to bolo pri súťaži Slovensky Leonberger roku v obdobi 2010 - 2013.

Členská schôdza SLK môže rozhodnúť, že súťaž sa ruší pre sezónu, ktorá sa ešte nezačala.

Pripomienky a odôvodnenie


V Článku 4 bod 1 a bod 2 nie je uvedené, že sa započítavajú aj body získané za udelenú známku, t. j. V, VD a VN, a tiež za umiestnenie v triede (1. miesto, 2. miesto, 3.miesto a 4. miesto). Text Článku 4 bod 1. a bod 2. nie je v súlade s Článkom 5 a tiež nie je v súlade s textom Propozícií stanovených Slovenskou kynologickou jednotou pre Slovakia Dog Cup, preto je vyššie upravený, aby sa dostal do súladu.

Článok 4 bod 3 navrhovaný Výborom SLK cit.:

“Výstavné umiestnenia dosiahnuté na klubovej a špeciálnej výstave Slovenského Leonberger Klubu (tieto výsledky chovateľ, majiteľ nemusí doložiť). Bodové ohodnotenie sa v tomto prípade násobí koeficientom 10 pre klubovú výstavu a koeficientom 8 pre špeciálnu výstavu.”

Násobenie takýmto vysokým koeficientom je nespravodlivé, lebo to úplne dehonestuje všetky ostatné výstavy, pritom sú na nich v mnohých prípadoch tí istí rozhodcovia ako na klubovej a špeciálnej výstave a veľakrát na ostatných výstavách sa zúčastňujú viacerí zahraniční vystavovatelia, ktorí sa však klubových a ani špeciálnych výstav SLK nezúčastňujú, čo umožňuje porovnávať kvalitu slovenských leonbergrov s leonbergrami chovanými v zahraničí a ocenenie získané pri zahraničnej konkurencii nie je menej hodnotné ako získané na klubovej a špeciálnej výstave SLK. Napr. ako sa aj viacerí členovia SLK sami presvedčili, na výstavách v Rakúsku sa zúčastňuje veľké množstvo vystavovateľov z viacerých krajín a som presvedčená o tom, že presadiť sa v tak silnej konkurencii a získať výborné ocenenie od rozhodcov, ktorí sú veľakrát špecializovaní na plemeno leonberger nie je 10-násobne menej hodnotné, ako víťazstvo na klubovej, resp. špeciálnej výstave SLK. Pri započítavaní bodov tak, ako navrhuje Výbor SLK, celá táto súťaž nemá žiadny zmysel, nakoľko bodové zvýhodnenie víťaza klubovej výstavy a špeciálnej výstavy je tak obrovské, že mu rovno môžu na klubovej výstave odovzdať aj pohár za celoročnú výstavnú činnosť členov SLK, pritom nemusí ani na žiadne ďalšie výstavy vôbec chodiť, práve toto je asi celý dôvod tejto súťaže, aby si niektorí členovia výboru udelili čestný titul na základe nečestných pravidiel. Tak pri schválení takýchto pravidiel rovno môžeme pogratulovať víťazovi klubovej súťaže k titulu Leonberger of the Year.

Takéto obrovské zvýhodnenie víťaza klubovej výstavy som nezaregistrovala ani v iných kluboch, napr. bodovanie výsledkov výstav Moravskoslezského klubu chovateľov a priateľov leonbergrov je oveľa objektívnejšie a primerane ohodnocuje aj celoročnú výstavnú činnosť členov klubu doma a aj v zahraničí, nakoľko zviditeľňovanie plemena leonberger na týchto výstavách prístupných širokej verejnosti je veľmi dôležité a robí dobré meno tomuto plemenu a v prípade slovenských odchovov tiež robí dobré meno SLK. Pri našich účastiach na výstavách doma a aj v zahraničí veľmi často sa pri nás pristavujú návštevníci výstav, informujú sa o tomto plemene, mnohokrát ho vôbec nepoznajú, zisťujú jeho povahové vlastnosti, fotia si ho, pritom vždy sa im veľmi páči. Som presvedčená o tom, že toto plemeno si zaslúži dostať sa do širšieho povedomia ľudí, k čomu zúčastňovanie sa na medzinárodných a národných výstavách doma a aj v zahraničí veľmi prispieva a výsledky výstav by mali byť aj primerane bodove ohodnotené, nie znehodnotené 10 - násobným bodovým zvýhodnením klubovej výstavy, resp. 8 - násobným zvýhodnením špeciálnej výstavy.

Bodovanie navrhované výborom v bode 3 túto celoročnú veľmi finančne a tiež časove náročnú výstavnú činnosť členov SLK úplne dehonestuje

Ako som vyššie uviedla, pre potvrdenie mojich tvrdení nižšie dokladám tabuľku bodovania výsledkov výstav Moravskoslezského klubu chovateľov a priateľov leonbergrov, ktorá oveľa objektívnejšie zohľadňuje celoročnú výstavnú činnosť jej členov a vôbec nezvýhodňuje výsledky z klubových výstav žiadnych susedných krajín (teda ani SLK) a ani z vlastných klubových výstav, to isté platí aj pri špeciálnych výstavách.Podľa tejto tabuľky napr. BOB z medzinárodnej výstavy je 95 bodov a BOB z klubovej a špeciálnej výstavy je 90 bodov.

Vyššie uvedené námietky sa týkajú aj bodu 4 Článku 4 Propozícií navrhovaných Výborom SLK. Je úplne nezmyselný a dehonestuje celoročnú výstavnú činnosť členov SLK. Naviac je nepochopiteľné, prečo by sa do bodovacej súťaže SLK mali zvýhodnene započítavať výstavné umiestnenia dosiahnuté na klubových a špeciálnych výstavách zahraničných partnerských leonberger klubov. Nikde nie je špecifikované, o ktoré kluby sa jedná a je nepochopiteľné, prečo by sa nemali započítavať rovnakým spôsobom výstavné umiestnenia dosiahnuté na klubových a špeciálnych výstavách zahraničných leonberger klubov, ktoré nie sú partnerom SLK, resp. výstavné umiestnenia dosiahnuté na špeciálnych výstavách veľkých plemien a molosov. Vďaka tomuto bodu sa dáva veľký priestor na manipuláciu s výsledkami celej súťaže a bude viesť k negatívnym vzťahom v klube. Mám zato, že SLK by mal podporovať, aby jeho členovia sa čo najviac zúčastňovali nielen klubových a špeciálnych výstav, ale tiež medzinárodných a národných výstav usporiadavaných na Slovensku a tiež v zahraničí a takýmto spôsobom zviditeľňovali SLK a v prípade slovenských odchovov leonbergrov tiež tieto slovenské odchovy a robili tým dobré meno celému SLK. Zahraničné výstavy a to aj klubové a špeciálne by mali byť ohodnocované podľa bodovania Slovakia Dog Cup bez mnohonásobného zvýhodňovania niektorých klubových (8 - násobne) a niektorých špeciálnych výstav (6 - násobne), kde pravdpodobne zase má niekto dobré vzťahy a vie, že si takto urobí veľa bodov.

SKJ každoročne organizuje 17 výstav pre všetky plemená a 1 výstavu len pre slovenské národné plemená - SSV - Svetová špeciálna výstava Slovenských národných plemien (Československý vlčiak, Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrbosrstý stavač, Tatranský durič). Body získané na ťýchto výstavách sa započítavajú do Slovakia Dog Cup.

Nie je asi náhoda, že klubový viťaz dostane 10 x a víťaz špeniálnej výstavy 8 x, a teda spolu 18x toľko, ako víťaz na výstave v rámci Slovakia dog cup. Inými slovami pes môže vyhrať BOB všetkých 17 výstav organizovaniýh v ramci Slovakia Dog Cupu a bude mať menej bodov ako ten, čo vyhrá 2 výstavy v rámci SLK. Toto je naozaj nespravodlivé.

Oznamovanie výsledkov a bodov

Navrhujem, aby výsledky vystavovatelia oznamovali jednorázovo a to raz ročne do 31.1. v nasledujúcom roku, týmto sa odbremení správca súťaže, inak by dostával desiatky emailov a musel by stále na súťaži aktívne pracovať, čo by bolo časovo náročné.

Vysledky zo Slovakia Dog Cupu boli tento rok definitívne uzavreté k 19. 02. 2017, kedy na Národnej výstave v Bratislave odovzdávali ocenenia z tejto súťaže a následne sprístupnili pomocou webstránky diplomy. Po konečnej uzávierke Slovakia Dog Cupu výsledky si SLK automaticky prekopíruje zo Slovakia Dog Cupu a do konania členskej schôdze SLK je dosť času na spracovanie výsledkov zahraničných výstav.

Týmto sa celé bodovanie sprehľadní, lebo SLK obdrží od každého člena iba 1 email zahrňujúci všetky výstavy a body pre všetkých psov tohoto člena.

SLK overí pravosť bodov iba u víťaza, a tak celá suťaž bude jednoduchá a prehľadná.

Nie je dôvod, aby sa platnosť súťaže posúvala až od 01. 01. 2018, preto navrhujem, aby hodnotenie bolo s platnosťou súťaže od 01. 01. 2017.

V prípade, ak Členská schôdza SLK neodsúhlasí predkladanie výsledkov výstav do 31. 01. nasledujúceho roka, navrhujem Propozície klubovej súťaže "Slovak Leonberger of the year" doplniť o Článok 9 Prechodné ustanovenie

V roku 2017 výsledky výstav za obdobie do konania Členskej schôdze SLK dňa 20. 05. 2017 a body za tieto výstavy sa môžu nahlásiť najneskôr do 30. 06. 2017.

S pozdravom

Ing. Jarmila Plešková

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page