top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Slovenskému Leonberger Klubu boli uložené poriadkové pokuty v celkovej výške 2500€!

Updated: Jun 11, 2020


Nedávno som dostal e-mail od brata - zo dna 07. 10. 2017, cit.:

"Vážený Výbor Slovenského Leonberger Klubu, predseda SLK, tajomník SLK a členovia SLK,

týmto emailom by som Vás rád upozornil na poriadkové pokuty v celkovej výške 2500€, ktoré boli uložené Slovenskému leonberger klubu Okresným súdom Spišská Nová Ves

- uznesenia Vám prikladám v prílohe tohto emailu.

Prvá poriadková pokuta 500€ bola SLK uložená ešte 15. 05. 2017 a SLK ju uhradil 23. 05. 2017.

Nakoľko si SLK ani potom nesplnil svoju povinnosť, Okresný súd Spišská Nová Ves uložil SLK 04. 09. 2017 druhú poriadkovú pokutu vo výške 2000€.

Uznesenie o udelení poriadkovej pokuty je právoplatné a vykonateľné jeho vydaním, a nie je voči nemu opravný prostriedok!

Ak SLK do 3 dní neuhradil poriadkovú pokutu 2000€, hrozí mu exekúcia.

Do dnešného dňa si SLK nesplnil svoju povinnosť, a tak už márne uplynula 30-dňová lehota na dobrovoľné plnenie - a to presne 04. 10. 2017, z toho dôvodu SLK hrozí ďalšia 2000€ poriadková pokuta a ďalšie postihy.

Žiadam Výbor SLK a Tajomníka SLK, aby zakročili voči pohŕdaniu súdnou mocou a aby odstránili prieťahy v konaní.

Ak sa tak bezodkladne nestane, Slovenskému Leonberger Klubu hrozí uloženie ďalšej poriadkovej pokuty!

Týmto vyzývam predsedu SLK, aby vo veci poriadkových pokút zaujal osobnú zodpovednosť a aby uhradil Slovenskému leonberger klubu škodu, ktorú spôsobil svojou nečinnosťou a nedodržaním nariadenia Okresného súdu Spišská Nová Ves.

Ak je pán predseda čestný človek, škodu uhradí a odstúpi!

S úctou

Mgr. Dušan P."


Prílohou e-mailu boli tieto dve uznesenia:


Uznesenie sp. zn. 1S/2/2014-241 zo dna 16. 05. 2017 - Okresny sud Spisska Nova Ves - o udelení 500€ poriadkovej pokuty

&

Uznesenie sp. zn. 1S/2/2014-281 zo dna 04. 09. 2017 - Okresny sud Spisska Nova Ves - o udelení 2000€ poriadkovej pokuty


Čo si o tom myslím?


Ako riadneho člena Slovenského leonberger klubu ma zarazilo, že mi nikto z klubu neoznámil takúto dôležitú informáciu. Pýtal som sa aj mojích rodičov - oboch riadnych členov Slovenského leonberger klubu, či im to niekto z klubu oznámil. Tak ako mne, ani ím to nikto z klubu nedal navedomie.

Z Uznesenia sp. zn. 1S/2/2014-281 zo dna 04. 09. 2017 vydaného  Okresným súdom Spišská Nová Ves vyplýva, že SLK uhradilo prvú 500€ poriadkovú pokutu ešte 23. 05. 2017 avšak aj tak si SLK povinnosť nesplnilo, za čo bola dna 04. 09. 2017 SLK udelená druhá poriadková pokuta vo výške 2000€.


Zaujímalo by ma, kto tieto pokuty uhradí.


Bude ich hradiť klub ako členská základna zo svojich poplatkov a príspevkov? Alebo si to pán predseda zosobný a pokuty uhradí sám zo svojho? 

Kto uhradil prvú 500€ poriadkovú pokutu? Klub alebo pán predseda SLK? Uhradil SLK už druhú 2000€ poriadkovú pokutu? Kto to zaplatil? Aby som získal odpovede na tieto dôležité otázky, obratil som sa 01. 11. 2017 na pána Tajomníka SLK, aby mi na ne odpovedal.

Pán Tajomník SLK moju žiadosť preposlal 02. 11. 2017 funkciaonárom SLK, cit.:

"Ahojte funkcionári,

Ešte jeden e-mail. Čo s tým ? Je jasné kam meri.

Gejza"

V ten istý den, 02. 11. 2017 mi pán Predseda SLK odpovedal, cit.:

"Pekný deň,

na Vašu žiadosť Vám zašleme odpoveď v zmysle zákona a v zákonnej lehote.

Ján Kováč, predseda Slovenského Leonberger Klubu"

Do DNES, 10. 11. 2017 som riadnu odpoveď nedostal a pritom je odpoveď pánovi Tajomníkovi SLK a aj Predsedovi SLK jednoznačne známa. Možnosti sú iba dve:

1. Áno, platí sa to z prostiedkov klubu! 2. Nie, neplatí sa to z prostiedkov klubu!Urobil SLK / predseda SLK všetko preto, aby poriadkové pokuty nedostali? Splnil si SLK svoju povinnosť alebo radšej dostane dalšie poriadkové pokuty?

Z predmetnych uznesení o uložení poriadkovych pokút je nespochybnitelné preukázané, že Okresny súd Spišská Nová Ves uložil povinnosť SLK s dostatočnou lehotou na dobrovolné plnenie a to dokonca opakovane.

SLK si svoju povinnosť bezdôvodne nesplnil za čo dostal prvú 500€ poriadkovú pokutu na základe Uznesenia sp. zn. 1S/2/2014-241 zo dna 16. 05. 2017. 

Vzhladom na to, že si SLK svoju povinnosť bezdôvodne nesplnil opakovane, súd po uplynutí 3,5 násobnej lehoty na dobrovolne plnenie Uznesením sp. zn. 1S/2/2014-281 zo dna 04. 09. 2017 uložil 2000€ poriadkovú pokutu.

Kto zodpovedá za konanie SLK?


Za konanie SLK majú rozšírenú zodovednosť štaturári SLK, ktorymi sú od 27. 01. 2013 podla § 2 odsek 4 cit.:

"4. Štatutárom klubu je predseda, tajomník alebo poverený člen výboru klubu, ktorí konajú v mene klubu samostatne."

Podla platných pravnych predpisov SR sú štatutári povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou.

V prípade viacčlenných štatutárnych orgánov zodpovedajú osoby, ktoré porušili nejakú povinnosť pri výkone svojej funkcie solidárne, teda spoločne a nerozdielne. V tejto situácia má veľký význam písomné zaznamenávanie, kto a kedy s prijatým postupom nesúhlasil. Neexistuje kolektívna vina celého orgánu a zodpovedné za škodu sú vždy konkrétne osoby, ktoré porušili povinnosť. V prípade porušenia priamej povinnosti  je neobmedzená zodpovednosť s ohľadom na majetok : V prípade vzniku škody je člen štatutárneho orgánu povinný uhradiť celú náhradu škody, a to zo svojho súkromného majetku

Členovia SLK majú všeobecnú zodpovednosť za konanie klubu, zodpovedajú solidárne, teda spoločne a nerozdielne a to neobmedzene s ohľadom na majetok!

V tejto situácia má veľký význam písomné zaznamenávanie, kto a kedy s prijatým postupom nesúhlasil. Neexistuje kolektívna vina všetkych členov SLK a zodpovedné za škodu sú vždy konkrétne osoby, ktoré porušili povinnosť.

Vymáhanie škody 


Ak škoda nie je uhradená dobrovolne, SLK má právo vymáhať si škodu od konkretnej osoby alebo osôb, ktoré škodu spôsobili súdnou cestou. V tejto situácia má veľký význam písomné zaznamenávanie, kto a kedy s prijatým postupom nesúhlasil.

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page